Rakennusalan työehtosopimus – TES

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole alalla työehtosopimusta.

Rakennusalalla työskentelee ylempien toimihenkilöiden tehtävissä noin 2 800 henkilöä (EK:n palkkatilastokatsaus). Heistä noin 1 450 toimii talon- ja maanrakennuksessa, 950 rakennustuoteteollisuudessa ja 400 talotekniikassa. 

Rakennusalan työnantajaliitto on Rakennusteollisuus ry.

YTN on solminut Rakennusteollisuus RT:n kanssa ylempiä toimihenkilöitä koskevan yhteistoimintasopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää rakennusalan yritysten ja niiden henkilöstön välistä yhteistoimintaa.

Alalla on kolme toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, jotka ovat Ammattiliitto Pron nimissä. Rakennusalan toimihenkilöiden sopimuksen työnantajapuolen allekirjoittaja on RT. Myös rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden sopimus on Pron ja RT:n välinen. Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus puolestaan on Pron ja TIKLI:n (Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto) kesken solmittu. Jos olet toimihenkilötehtävissä, voit tarkistaa työehtosopimuksien sisällöt edellä mainittujen järjestöjen kotisivuilta.

Lue TT – YTN Perussopimus

Palkankorotukset

 • Palkantarkistuksista sovitaan yleensä työehtosopimuksessa.
 • Koska ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta, ei ylemmillä toimihenkilöillä ole sopimukseen perustuvaa oikeutta palkankorotukseen.
 • Rakennusalalla on yleensä maksettu ylemmille toimihenkilöille samansuuruiset palkankorotukset kuin toimihenkilöillekin.

Ylempien toimihenkilöiden ansiokehitys on ollut niukkaa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vastikään ilmestyneen viimeisimmän palkkatilaston mukaan rakennustuoteteollisuuden, rakentamisen ja talotekniikka-alan keskiarvopalkat olivat lokakuulla 2009 toimihenkilöryhmittäin seuraavat (suluissa ansioiden muutos identtisillä henkilöillä 2008-2009):

Rakennustuoteteollisuus

 • Ylemmät toimihenkilöt (kiinteä kk-palkka) 4402 e/kk (+3,9 %)
 • Ylemmät toimihenkilöt (kk-ansio tulospalkkioineen) 4760 e/kk (+1,7 %)
 • Toimihenkilöt (kiinteä kk-palkka)2625 e/kk (+3,6 %)
 • Toimihenkilöt (kk-ansio tulospalkkioineen)2741 e/kk (+1,3 %)

Rakentaminen

 • Ylemmät toimihenkilöt (kiinteä kk-palkka)4546 e/kk (+3,7 %)
 • Ylemmät toimihenkilöt (kk-ansio tulospalkkioineen) 5181 e/kk (+2,0 %)
 • Toimihenkilöt (kiinteä kk-palkka) 3049 e/kk (+3,7 %)
 • Toimihenkilöt (kk-ansio tulospalkkioineen) 3370 e/kk (+3,6 %)

Talotekniikka

 • Ylemmät toimihenkilöt (kiinteä kk-palkka) 4237 e/kk (+4,2 %)
 • Ylemmät toimihenkilöt (kk-ansio tulospalkkioineen) 4422 e/kk (+2,3 %)
 • Toimihenkilöt (kiinteä kk-palkka) 3100 e/kk (+3,3 %)
 • Toimihenkilöt (kk-ansio tulospalkkioineen) 3261 e/kk (+3,4 %)


(Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana.)

Ylemmät ovat EK:n tilastojen mukaan peruspalkkojen osalta pysyneet mukana
yleisessä palkankorotuslinjassa. Heikot tulospalkkiot söivät kuitenkin kokonaisansiokehitystä. Suhdannevaihtelut tuovat epävarmuutta sopimuksettomille henkilöstöryhmille.

Työsuhteen ehdot

 • YTN on toistuvasti esittänyt Rakennusteollisuus ry:lle neuvotteluja oman työehtosopimuksen solmimiseksi rakennusalalle. Yhtä monta kertaa työnantajaliitto on torjunut YTN:n ehdotuksen.
 • Kun ei ole työehtosopimusta, työsuhteen ehdot on perustettava voimassa olevaan lainsäädäntöön.
 • Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yhdessä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn kanssa julkaissut Rakennusalan ylemmän toimihenkilön työehdot –oppaan.  Tavoitteena on ollut, että ylempi toimihenkilö tunnistaa paremmin työsuhteensa ehtojen taustalla olevan lakinormiston. Tuo normisto asettaa rajat mahdollisuudelle sopia yksilöllisesti työsuhteen ehdoista, mutta toisaalta se mahdollistaa joissain asioissa paikallisen sopimisen.

Rakennusalan ylemmän toimihenkilön työehdot

Henkilöstön edustaja

 • Luottamusmiesjärjestelmä perustuu yleensä työehtosopimukseen.
 • Jos henkilöstöryhmällä ei ole työehtosopimuksen puuttumisen vuoksi oikeutta valita luottamusmiestä, nämä voivat valita luottamusvaltuutetun, jonka asema perustuu työsopimuslakiin.
 • Lisäksi TT – YTN Perussopimus mahdollistaa niin sanotun yhteyshenkilön valinnan ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajaksi.
 • Lue lisää työsuojeluvaltuutetusta

Ota yhteyttä

Työsuhdelakimies

Petteri Kivelä

p. +358201299216

petteri.kivela@ekonomit.fi