Analysera arbetet

Arbetets innehåll och betydelse, men även många andra faktorer, inverkar på hur du trivs i arbetet. Med hjälp av nedanstående frågor kan du analysera dessa delfaktorer i arbetet.

Hurdant är ditt drömarbete och hurdan är din drömarbetsgemenskap?

Hurdant arbete utför du gärna och i hurdana uppgifter kan du utnyttja dina personliga styrkor?

Vill du jobba med kunder eller på annat sätt med människor? Arbetar du hellre ensam eller i ett team? När är du i din rätta miljö: som expert, chef eller i projektarbete – eller är du intresserad av alla dessa i lämplig proportion.

Tycker du om att arbeta mitt i förändringar eller arbetar du helst i en stabil situation? Hur trivs du i ett arbete där du uppträder inför mindre eller större åhörarskaror? Hurdant arbete lockar fram dina styrkor? I vilka uppgifter eller situationer kommer dina svaga sidor fram?

Hurdan är din arbetsrytm och din frihet?

Vill du helst ha regelbunden arbetstid eller flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete? Hur förhåller du dig till resor eller övertidsarbete? Njuter du av att alltid ha bråttom eller önskar du ett lugnare arbetstempo och tid över för kreativt tänkande?

Är du beredd att vara tillgänglig för arbetsgivaren 24 timmar per dygn eller vill du skilja åt arbete och fritid? Kräver din livssituation eller arbetsmotivation kortare arbetstid och mer flexibilitet? Eller njuter du bara av friheten att kunna planera din egen arbetstid?

Vad förväntar du dig av arbetsgemenskapen och företagskulturen?

Med hurdana människor arbetar du helst, hurdan växelverkan förväntar du dig av kollegerna? Vilken slags ledarstil sätter du värde på och hur mycket stöd önskar du dig av din chef? Hur viktigt är det enligt dig att satsa på personalens välbefinnande? Tycker du om ett öppet kontor, grupparbete och utbyte av tankar eller ensamarbete i ditt eget rum?

Vilka branscher tycker du är intressanta?

Hurdana produkter eller tjänster skulle du vilja arbeta med? Tycker du om en internationell atmosfär och internationella relationer eller arbetar du helst med inhemska kunder och samarbetspartner?

Är du intresserad av företagsverksamhet, samhällelig påverkan eller kanske arbete inom vetenskap eller konst? Skulle du vilja arbeta till exempel i industrin, i mediebranschen, som konsult, inom hälsovården eller kanske i utbildningssektorn? Vad vet du om arbetstillfällen i offentliga eller tredje sektorn? Är du intresserad av att grunda ett eget företag?