Tieteen ja käytännön yhdistäminen kauppatieteellisen osaamisen perustana

Haastava, työläs ja tutkimuskeskeinen syventävä kurssi, jota opiskelijat kehuvat yhdeksi parhaista. Kuulostaako mahdottomalta yhtälöltä? Helsingin kauppakorkeakoulun "Coordinations of Supply Chains"-kurssilla tässä on onnistuttu.

Opintojaksolla on onnistuneesti yhdistetty tieteellisen teorian kriittinen tarkastelu työelämälähtöisyyteen, mikä on saanut opiskelijat palautteen perusteella paitsi innostumaan toimitusketjun hallinnasta, myös tieteellisestä tutkimuksesta ja kriittisestä ajattelusta.

Toimitusketjun hallinnan liikkeenjohdollinen merkitys on viime vuosina jatkuvasti kasvanut, minkä vuoksi tämä logistiikan pääaineen syventävä opintojakso on tarjolla myös monen muun pääaineen, kuten markkinoinnin, laskentatoimen ja johtamisen opiskelijoille sekä kansainvälisille opiskelijoille.

Coordination of Supply Chains -kurssin rungon muodostavat lähikontaktiopetus sekä itsenäisesti ja pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät. Luennoitsija kutsuu luennoille vierailijaluennoitsijoita sekä yrityksistä että tutkimusorganisaatioista, jotka yhdistävät luentojen alun teoriaosuuden käytännön elämään tai alan empiiriseen tutkimukseen. Kurssin loppuhuipennuksena järjestetään paneelikeskustelu, jossa alan johtavat suomalaiset professorit sekä yritysmaailman asiantuntijat keskustelevat toimitusketjun hallinnan osa-alueista opiskelijoiden ennalta valmistelemien teemojen mukaisesti. Koko kurssille onkin olennaista opiskelijoiden ja luennoitsijan välinen vuorovaikutus – oikeita vastauksia ei ole, vaan johtopäätökset perustuvat opiskelijoiden omille tilanneanalyyseille.

Yhtenä kurssin arvioinnin osa-alueena on kurssiprojekti, jossa pienryhmät keräävät empiiristä aineistoa haastattelemalla 2-4 alan yritystä tehden aineistosta analyysin ja raportin muille opiskelijoille. Vaikka kurssi koostuu monesta eri osiosta ja on työläs ja haastava, se koetaan opiskelijapalautteiden perusteella yhdeksi mielenkiintoisimmista, palkitsevimmista ja hyödyllisimmistä kursseista. Myös luennoitsijan työpanosta arvostetaan korkealle, sillä kurssimateriaalit ovat alan ehdotonta huippua ja kurssisivusto päivittyy ympäri vuoden palvellen opiskelijoita myös myöhemmissä projekteissa, kuten gradun teossa.