Cultural and International Management: Kulttuurienvälisen ymmärryksen ja kansainvälistymisen edelläkävijä

Neuvottelutaidot ja kulttuurien välinen ymmärrys ovat yhä suuremmassa roolissa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Minkälaisia haasteita kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä voi kohdata? Entä tiiminrakentamisessa ja johtamisessa? Näitä teemoja käsittelee kiitelty ja kehuttu "Culture and International Management"-kurssi Turun kauppakorkeakoulussa.

Sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoita houkuttelevan kurssin perustana on vuorovaikutus eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden välillä. Oppiminen tapahtuu tässä vuorovaikutuksessa, eikä niinkään perinteisesti opettaja-oppilas–suhteessa. Kurssilaiset jakaantuvat 5-7 hengen ryhmiin niin, että kussakin ryhmässä on vähintään kaksi opiskelijaa samasta kulttuurista. Tämä mahdollistaa, että opiskelija voi peilata tuntojaan myös samasta kulttuurista tulevan ryhmäläisen kanssa.

Ryhmäkeskustelut koostuvat aiheista, joita monikulttuurisissa organisaatioissa voi viestinnällisesti tulla vastaan. Kuinka löytää "rikastuttavat elementit" tällaisista tilanteista? Millaisilla metaforilla voi lähestyä eri kulttuureja ja niiden eroja? Entä kuinka tunnistaa kulttuurienvälistä ymmärrystä hidastavat ja hankaloittavat elementit?

Oppimista tapahtuu paitsi ryhmäkeskusteluissa, myös niiden ulkopuolella. Opiskelijat esimerkiksi keskustelevat asioista muiden kuin oman ryhmänsä jäsenten kanssa ja oppivat näkemään asioita eri perspektiiveistä. He myös reflektoivat kokemuksiaan sähköpostitse toisilleen jokaisen ryhmätapaamisen jälkeen. Kurssin lopussa jokainen osallistuja kirjoittaa reflektoivan esseen omista ja ryhmänsä oppimiskokemuksista.

Kurssi on opiskelijapalautteiden perusteella koettu silmiä avaavaksi ja ajatuksia herättäväksi opintojaksoksi, jonka jälkeen monelle on kirkastunut, mitä kansainvälisyys ja kulttuurienväliset rikkaudet todella tarkoittavat.