Under certain conditions, we grant discounts on our membership fees. Find out more about membership fee discounts and discount categories below.
 

Att beakta beträffande rabatt på medlemsavgiften

 • Rabatten gäller endast medlemsavgiften till Finlands Ekonomer, inte medlemsavgiften till en ekonomförening eller till KOKO-kassan.
 • De som anslutit sig mitt under året betalar medlemsavgiften för de återstående månaderna.
 • Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.
 • Grunden för rabatten måste vara i kraft oavbrutet i minst tre månader, vilket samtidigt är minimiperioden för rabatten.
 • Rabatterna på medlemsavgiften beräknas för enskilda månader och ett intyg över grunden för rabatten ska lämnas in på begäran.
 • Rabatten kan beviljas retroaktivt endast för det innevarande årets medlemsavgifter med undantag av fortlöpande rabatter till make eller maka eller pensionärer som träder i kraft tidigast i början av den första kalendermånaden efter anmälan.
 • Om du är berättigad till rabatt på flera grunder kan du endast få den rabatt som är störst.

Kategorier som berättigar till rabatt på medlemsavgiften

Rabatt till nyutexaminerade

 • När du blir medlem i Finlands Ekonomer inom sex månader efter att du utexaminerats får du 60 procent rabatt på medlemsavgiften i 24 månader räknat från den dag du anslöt dig.
 • Om du blir medlem 6–12 månader efter din examen får du 60 procent rabatt i 12 månader.
 • För att få rabatten behöver du inte lämna in ett intyg över när du utexaminerats. Finlands Ekonomer kontrollerar vid behov examensuppgifterna vid universitetet.

Obs!

Rabatten gäller endast medlemsavgiften till Finlands Ekonomer, inte medlemsavgiften till en ekonomförening eller till KOKO-kassan.

Rabatt till arbetslösa

 • Rabatten är 100 procent (på medlemsavgiften till förbundet; avgiften till IAET-kassan och den lokala föreningen ska betalas).
 • Rabatten beviljas för ett år i taget.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.

Rabatt till ekonommake eller -maka

 • När din make eller maka är ekonommedlem i Finlands Ekonomer och den som önskar få rabatt avstår från tidskriften Talouselämä, en annan medlemsförmånstidskrift från Talentum eller tidskriften Forum för ekonomi och teknik är rabatten 30 procent.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.

Rabatt till pensionärer

 • Rabatten är 40 procent och utan tidskriften Talouselämä eller Forum 70 procent.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.
 • Om rabatten till pensionärer har beviljats tidigare förlängs den automatiskt.

Rabatter till familjelediga

 • Denna rabatt är avsedd för medlemmar som är moderskaps- eller föräldralediga eller vårdlediga.
 • Rabatten på medlemsavgiften till förbundet är 70 procent för den oavlönade tiden av ledigheten.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.

Rabatt till vilande medlemmar utomlands

 • Rabatten är 30 procent när du flyttar över ditt medlemskap i en ekonomförening till Expatriatekonomerna.
 • Vilande medlemmar får inte tidskriften Talouselämä.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten. Den utländska adressen ska också meddelas.

Rabatt till personer som studerar utan lön och på heltid

 • Rabatten är 30 procent.
 • Rabatten beviljas för ett år i taget.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.

Rabatt till alternerings- och tjänstlediga

Rabatt till värnpliktiga