Gradupalkka- ja palkkiosuositukset:

  • Kun opiskelija tekee kandidaatin tutkielmansa toimeksiantona jollekin organisaatiolle, on perusteltua maksaa toimeksiannosta asianmukainen korvaus
  • Kun opiskelija tekee pro gradunsa toimeksiantona palkkasuhteessa, suositus kuukausipalkaksi on 2 400 euroa työskentelyn ajalta.
  • Kun korvaus toimeksiantona tehdystä pro gradu – tutkielmasta maksetaan muulla tavoin kuin kuukausipalkkana, suositus tällaisen korvauksen suuruudeksi on 7 000 euroa.

  • Lisäksi, mikäli graduun liittyy laaja tai laajahko projektityö, joka jo sinänsä hyödyttää toimeksiantajaa, tulisi kertakorvauksessa huomioida myös tämä projektiosan aiheuttama lisätyö.