ICT-alan työehtosopimus - TES

Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelee ICT-alan työehtosopimuksen ylemmille toimihenkilöille Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa. Työehtosopimusta noudatetaan ylempiin toimihenkilöihin, jotka työskentelevät ICT-alalla (tieto-, tietoliikenne- ja informaatiotekniikka-alat sekä call- ja contactcenterit) Lisäksi sopimusta noudatetaan myös alan palveluita ja infrastruktuuria rakentavien ja ylläpitävien yritysten ylempiin toimihenkilöihin.

Alan merkittävämmät työnantajat ovat:

 • TeliaSonera
 • Elisa
 • DNA
 • TDC
 • Eltel Networks
 • AinaCom
 • Relacom

Ajankohtaista ICT-alalla

Alalle neuvoteltu uusi työehtosopimus, joka on voimassa 1.11.2013-31.10.2016

Sopimuskauden aikana Paltan ja YTN:n edustajat työskentelevät yhdessä työryhmissä, joiden aiheina ovat työurien pidentäminen ja työhyvinvointi, tasa-arvo ja perhevapaakäytännöt, työaikapankki sekä ansiokehitys.

Työehtosopimus ei koske:

Henkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen tai sen toimipaikan johtoon.

Sopimuskausi:

1.11.2013-31.10.2016

Lue ICT-alan työehtosopimus

Palkankorotukset

 • Ylempien toimihenkilöiden kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.11.2015 lukien 16 eurolla kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,43 %.

Työaika

Säännöllinen työaika

Säännöllinen työaika on enintään 7,5 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa ellei ylemmän toimihenkilön kanssa sovita, että se on enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa.

Liukuva työaika

 • Jos yrityksessä sovelletaan liukuvaa työaikaa, voi päivittäinen liukuma olla enintään +/- neljä tuntia.
 • Enimmäiskertymä saa olla enintään +/- 40 tuntia.

Työaikakorvaukset

 • Lisä-, yli- ja sunnuntaityö voidaan korvata työaikalain mukaisesti rahassa tai vapaana tai maksamalla näiden töiden määrään perustuvaa erillistä kiinteätä korvausta.
 • Kiinteän korvauksen mitoitus tarkistetaan tehtävämuutosten yhteydessä.

Matkustaminen

 • Työasioissa vapaa-ajalla tapahtuvan matkustamisen korvaamisesta ei ole sovittu työehtosopimuksella, mutta monilla ICT-alan työpaikoilla on tehty paikallinen sopimus työasioihin käytetyn matkustusajan korvaamisesta.
 • Työehtosopimuksen mukaan työmatkan alkamis- ja päättymispaikkana käytetään joko ylemmän toimihenkilön varsianista työpaikkaa tai asuntoa, riippuen siitä, kummasta matka tehdään.

Vuosiloma ja lomaraha

Vuosiloma

Vuosiloma annetaan lain mukaan.

Lomaraha

 • Lomarahan määrä on 50 prosenttia summasta, joka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 25 ja kertomalla lomapäivien lukumäärällä.
 • Lomaraha maksetaan loman jälkeisenä säännönmukaisena palkanmaksupäivänä ellei yrityksen käytännöstä muuta johdu.

Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työsuhteen lakkaaminen

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

 • Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa, jos siitä sovitaan.
 • Jos asiasta ei sovita, työnantaja voi toteuttaa muutoksen, mikäli sille on irtisanomisperuste. Tällöin on noudatettava irtisanomisaikoja.

Työsuhteen irtisanominen

Ellei irtisanomisen yhteydessä ole muusta sovittu, on työnantajan irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja:

Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä / Irtisanomisaika

 • Enintään yhden vuoden: 14 päivää
 • Yli vuoden, enintään 4 vuotta: 1 kuukausi
 • Yli 4 vuotta, enintään 8 vuotta:  2 kuukautta
 • Yli 8 vuotta, enintään 12 vuotta: 4 kuukautta
 • Yli 12 vuotta: 6 kuukautta

Toimihenkilön irtisanoutuessa työsopimuksensa, noudatetaan seuraavia irtisanomisaikoja:

Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä / Irtisanomisaika

 • Enintään 5 vuotta: 14 päivää
 • yli 5 vuotta: 1 kuukausi.

Poissaolo sairauden tai tapaturman vuoksi

Ylemmälle toimihenkilölle maksetaan kultakin yhdenjaksoiselta sairauden tai tapaturman aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta palkkaa seuraavasti:

Yhdenjaksoisen työsuhteen kesto sairastumishetkellä / Palkallisen jakson pituus

 • Alle kuukausi: viikko
 • Vähintään 1 kuukausi, mutta vähemmän kuin 1 vuosi: 4 viikkoa
 • 1 vuoden, mutta vähemmän kuin 5 vuotta: 5 viikkoa
 • 5 vuotta tai kauemmin: 3 kuukautta

Lyhyt tilapäinen loma

 • Ylemmän toimihenkilön alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti, annetaan vanhemmalle lapsen hoidon järjestämiseksi tilapäistä palkallista vapaata enintään neljä työpäivää. Vapaan antaminen palkallisena edellyttää, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä tai kyseessä on yksinhuoltaja.
 • Ylemmän toimihenkilön perheen piirissä sattuvan äkillisen sairaustapauksen tai läheisen omaisen kuoleman takia annettavaa lyhyttä tilapäistä lomaa (yleensä 1-2 päivää) ei vähennetä ylemmän toimihenkilön palkasta.

Etätyön periaatteet

Luottamusmiehet ja työnantajan edustajat käsittelevät yrityksen etätyötä koskevat periaatteet. 

Etätyön periaatteita sovittaessa huomioidaan, että etätyötä tehdään sovellettavan lainsäädännön, työehtosopimuksen ja yrityksessä noudatettavien pelisääntöjen puitteissa. Työskentelylle on syytä asettaa selkeät tavoitteet ja aikataulut siten, että työmäärä ja tavoitteet ovat samat kuin työnantajan tiloissa työskentelevien kollegoiden.

Etätöitä tehtäessä työantaja hankkii työvälineet ja vastaa niiden asentamisesta ja huollosta. 

Työsuojelua koskevia määräyksiä sovelletaan pääsääntöisesti myös etätyöhön. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää muun muassa siihen, että mitkä ovat etätyön erityiset haitat ja vaarat terveydelle ja turvallisuudelle ja miten niitä voidaan poistaa ja vähentää. Myös etätyötä tekevien vakuutusturvan kattavuus on syytä varmistaa.

Ota yhteyttä

Asiamies

Kosti Hyyppä

p. +358201299253

kosti.hyyppa@ekonomit.fi