Informaatiologistiikka-alan tes

OpusCapita Oy:ssa noudatetaan informaatiologistiikka-alan työehtosopimusta. 

Työehtosopimus koskee ylempiä toimihenkilöitä, mutta ei kuitenkaan yrityksen johtoa tai yrityksen itsenäisen osan johtamistehtävissä olevia.

Sopimuskausi

1.11.2013-31.10.2014

Palkankorotukset

 • Kuukausipalkkoja korotetaan 20 euron suuruisella yleiskorotuksella 1.12.2013 lukien.

Palkkaus

Työaika ja ylityö

 • Säännöllisen työajan pituus sovitaan työsopimuksella työaikalain mukaisesti.
 • Pääsääntöisesti Itellassa on sovittu työajaksi 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa.
 • Ylitöiden korvaamisesta työaikalain mukaisesti on syytä sopia työsopimuksella.
 • Lisä-, yli- ja sunnuntaityö voidaan sopia korvattaan myös niiden arvioituun määrään perustuvalla kiinteällä kuukausikorvauksella. Jos sovit tällaisesta kiinteästä korvauksesta, on korvauksen oikea mitoitus syytä tarkastaa aina tehtävämuutoksen yhteydessä sekä muutenkin säännöllisesti.

Matkustaminen

Työasioissa vapaa-aikana tapahtuvan matkustamisen korvaamisesta kannattaa sopia ennen matkan suorittamista.

Lomaraha

Lomarahana maksetaan 50 prosenttia ylemmän toimihenkilön vuosilomapalkasta.

Sairausajan palkka

Jos ylempi toimihenkilö on sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi työkyvytön, on hänellä oikeus palkkaan luontoisetuineen seuraavasti:

Mikäli työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään

 • alle kuukauden: 1 viikolta
 • 1 kuukauden, mutta enintään 1 vuoden: 4 viikolta
 • 1 vuoden, mutta vähemmän kuin 5 vuotta: 5 viikolta
 • 5 vuotta tai kauemmin: 3 kuukaudelta

Äitiys ja isyysvapaan palkka

 • Ylemmälle toimihenkilölle annetaan vapaaksi äitiys ja isyysrahakaudet.
 • Äitiysvapaan alusta lukien maksetaan täysi palkka kolmelta kuukaudelta.
 • Isyysvapaan alusta lukien maksetaan palkka ajalta, johon sisältyy kuusi arkipäivää.

Lyhyt tilapäinen vapaa

 • Alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti, maksetaan palkka enintään neljältä päivältä lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi.
 • Perheen piirissä tapahtuvan äkillisen sairaustapauksen tai läheisen omaisen kuoleman takia annettavaa lyhyttä tilapäistä lomaa (yleensä 1-2 päivää) ei vähennetä ylemmän toimihenkilön palkasta.

Irtisanomisajat

Jollei muusta sovita, ovat työnantajan noudattamat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä:

 • 14 päivää jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden
 • Yksi kuukausi jos työsuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta
 • 2 kuukautta jos työsuhde on jatkunut yli 4 vuotta, mutta enintään 8 vuotta
 • 4 kuukautta jos työsuhde on jatkunut yli 8 vuotta, mutta enintään 12 vuotta
 • 6 kuukautta jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

 

Jollei muusta sovita, ovat ylemmän toimihenkilön noudattamat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä:

 • 14 päivää jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta
 • yksi kuukausi jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta.

Ota yhteyttä

Asiamies

Kosti Hyyppä

p. +358201299253

kosti.hyyppa@ekonomit.fi