Kemian alan työehtosopimus

'Kemianteollisuuden toimialoja ovat muun muassa muovi-, kumi-, öljy-, kaasu-, väri-, painoväri-, liima-, teknokemian, kasvinsuojelu-, lannoite- ja veneteollisuus sekä bio- ja lääketeollisuus. Tuotteita valmistetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön, mutta myös suoraan kuluttajille.

Alan suuria yrityksiä ovat muun muassa Tikkurila, Santen, Orion, Kemira, Neste Oil, Yara Suomi sekä Ekokem.

Työehtosopimus

Kaikilla kolmella henkilöstöryhmällä eli työntekijöillä, toimihenkilöillä ja ylemmillä toimihenkilöillä on oma työehtosopimus kemian alalla. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen solmii YTN yhdessä työnantajaliitto Kemianteollisuuden kanssa. YTN:n solmimasta, ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta, käytetään virallisesti nimitystä pöytäkirja.

Sopimuskausi:

1.12.2016–30.11.2017

Lue koko kemian alan ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja

Allekirjoituspöytäkirja kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjan uudistamiseksi 2016–2017

Palkankorotukset

Vuosi 2014

Kuukausipalkkaa luontoisetuineen korotetaan 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 20 euron yleiskorotuksella. Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan korotuksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Vuosi 2015

Kuukausipalkkaa luontoisetuineen korotetaan 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 % yleiskorotuksella.

Vuosi 2016

Kuukausipalkkaa luontoisetuineen korotetaan 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 15 euroa kuukaudessa kuitenkin vähintään 0,39 %.

Vuosi 2017

Ei yleiskorotusta 1.12.2016–30.11.2017 väliselle sopimuskaudelle. Mahdolliset palkankorotuksista sovitaan työnantajan kanssa.

Palkan tarkistuksen ajankohdasta ja muodosta sopiminen kansainvälisesti toimivissa yrityksissä

 • Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia korotuserien maksuajankohdasta ja muodosta toisin, mikäli se kansainvälisesti toimivissa yrityksissä noudatettavan yhtenäisen henkilöstöpolitiikan johdosta on tarpeellista.
 • Mikäli korotuksen ajankohdasta ja muodosta sovitaan poikkeavasti, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä.
 • Kansainvälisesti toimivilla yrityksillä tarkoitetaan lähinnä sellaisia Suomessa toimivia ulkomaalaisia yrityksiä, jotka toimivat useissa eri maissa ja joilla on yhteinen henkilöstö- ja palkkapolitiikka.

Työaika

Työaikalain piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden säännöllinen työaika määräytyy työaikalain mukaisesti.

Vuosittaisen työajan pidentämisestä 24 tunnilla 1.1.2017 alkaen sovitaan paikallisesti 30.10.2016 mennessä. Mikäli työajan pidentämisestä ei sovita paikallisesti 31.10.2016 mennessä, toteutetaan työajan pidennystä vastaava kustannusvaikutus vähentämällä lomarahasta 3 päivän vuosilomapalkkaa vastaava määrä (50 % 6 päivän vuosilomapalkasta).

Ylityön tekeminen ja ylityökorvaukset määräytyvät työaikalain mukaan.

Ylityö

 • Ylemmän toimihenkilön kanssa voidaan sopia yli- ja sunnuntaityön korvaamisesta maksamalla edellä mainitut korvaukset työaikalain mukaisesti rahassa tai antamalla vapaata edellä mainitun lain mukaisesti tai maksamalla näiden töiden arvioituun määrään perustuvaa erillistä kiinteää kuukausikorvausta.
 • Arvioitujen ylityötuntien määrää verrataan tehtyihin ylityötunteihin ja vertailun tulosta arvioidaan suhteessa maksettavaan kuukausikorvaukseen kalenterivuosittain.

Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan.

Vuosilomaa ansaitaan työsuhteen jatkuttua lomanmääräytymisvuoden päättyessä:

 • alle vuoden 2 arkipäivää /kk
 • vähintään vuoden 2,5 arkipäivää /kk

Lomaraha

Lomarahaa maksetaan 50 prosenttia vuosiloman palkasta. Ellei paikallisesti toisin sovita, lomaraha maksetaan viimeistään loman jälkeisenä säännönmukaisena palkanmaksupäivänä.

Matkakustannusten korvaus

Työnantaja korvaa kaikki välittömät ja tarpeelliset matkakustannukset. Ellei paikallisesti ole muuta sovittu, noudatetaan korvausten määrässä voimassa olevaa verohallituksen päätöstä.

Poissaolo sairauden tai tapaturman vuoksi

Ylemmälle toimihenkilölle maksetaan sairauden tai tapaturman aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta palkkaa seuraavasti:

 • 4 viikolta työsuhteen kestettyä 1 kk – alle vuosi
 • 5 viikolta työsuhteen kestettyä 1 vuosi – alle 5 vuotta
 • 3 kuukaudelta työsuhteen kestettyä yli 5 vuotta.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa

 • Äitiysvapaan ajalta ylemmälle toimihenkilölle maksetaan palkka kolmelta kuukaudelta.
 • Palkan maksaminen edellyttää, että työsuhde on jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen synnytystä.
 • Ylemmän toimihenkilön adoptoidessa alle kouluikäisen lapsen, annetaan ottoäidille samoin edellytyksin adoptioon välittömästi liittyvänä kolmen kuukauden pituinen äitiysvapaaseen rinnastettava palkallinen vapaa.
 • Kuuden päivän isyysvapaan jaksolta ylemmälle toimihenkilölle maksetaan säännöllisen työajan palkka.

Lyhyt tilapäinen poissaolo

Sairas lapsi

 • Ylemmän toimihenkilön alle 10-vuotiaan oman lapsen tai muun samassa taloudessa pysyvästi asuvan alle 10-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa, annetaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi välttämätöntä tilapäistä palkallista vapaata enintään neljä työpäivää.
 • Edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä tai kyseessä on yksinhuoltaja tai päätoimisesti opiskeleva vanhempi on estynyt hoitamasta lasta.

Perhepiirissä sattuva sairaus tai kuolema

Ylemmän toimihenkilön perhepiirissä sattuvan äkillisen sairaustapauksen tai läheisen omaisen kuoleman takia annettavaa lyhyttä tilapäistä lomaa ei vähennetä ylemmän toimihenkilön palkasta.

50- ja 60-vuotispäivät

Palkallisia vapaapäiviä ovat työpäiväksi sattuva 50- ja 60-vuotispäivät.

YTN:n ja Akavan päättävien elinten kokoukset

YTN:n ja Akavan päättäviin elimiin kuuluvilla mahdollisuus osallistua työaikana sellaisiin järjestöjen päättävien elinten kokouksiin, joissa käsitellään työehtosopimusneuvotteluja koskevia asioita.

Luottamushenkilö

 • Ylemmillä toimihenkilöillä on oikeus valita toimipaikalle yksi luottamushenkilö ja varaluottamushenkilö.
 • Toimipaikalla tarkoitetaan työnantajan toimipistettä paikkakunnalla, jonka läheisyydessä ei ole toista työantajan toimipistettä.
 • Luottamushenkilön tulee olla jonkin YTN-liiton jäsen ja ylempi toimihenkilö.

Ota yhteyttä

Työsuhdelakimies
Joel Uusi-Oukari
p. 0201 299 216
joel.uusi-oukari@ekonomit.fi