Finansieringsmodellen − Rahoitusmalli

Blogi 26.2.2019

Andreas Lindén Ordförande, Svenska handelshögskolans studentkår


Utbildning, finansiering och politik är invecklade ämnen. Inom dessa ämnen bör hållbar utveckling eftersträvas för att gynna kommande generationer. Utbildningens kvalitet är mycket beroende av universiteten, som finansieras till en betydande del av politikiska program och beslut.

Från och med 2021 träder regeringens nya, godkända finansieringsmodell i kraft. Denna är dock bristfällig på flera än ett sätt. Poängen med reform är ju att effektivera och förenkla, men faktum är att detta inte är resultatet av förslaget som nu står på bordet. Universiteten vill erbjuda bästa möjliga tjänster, men detta förutsätter en kontinuerlig finansiering från staten, vilket denna modell skulle försvåra.

Finansieringsmodellen som nu har föreslagits beaktar inte internationaliseringen i det ljus den förtjänar. Det politiska klimatet i omvärlden förespråkar integration och internationalisering, medan finansieringsmodellen sänker dess prioritetsgrad. Resultatet av internationaliseringsarbetet ignoreras i finansieringen, istället stöds planerandet av detta arbete vilket leder till att stödet kan fluktuera till en hög grad och försvårar kontinuerlig verksamhet. När det kommer till universitetets utexaminerade som väljer att bosätta sig utomlands innebär det dessutom lika mycket tillskott i finansieringen för universitetet som om dessa personer vore arbetslösa.

Framför allt bör modellen beakta studerande som arbetar vid sidan om studierna. Dessa hinner sällan utexamineras inom utsatt tid. Faktum är att om studerande skulle sluta arbeta vid sidan om studierna så skulle en väsentlig andel av arbetskraften försvinna, en arbetskraft som ofta prioriterar erfarenhet över lön. Universitetens undervisning kretsar också ofta mera kring den teoretiska aspekten, vilket leder till att studerande ofta arbetar vid sidan om studierna för att lära sig den praktiska delen. Studietiden är dessutom en optimal tidpunkt för att pröva på olika arbetsuppgifter inom sin egna bransch, utan förbinda sig för en längre tid.

Därmed är det viktigt att vi studerande gör vår röst hörd 14 april 2019. Om ditt universitet eller din studentkår ordnar debatter, delta i dessa. Ta reda på vad din kandidat står för och ställ dem frågor.


Koulutus, rahoitus ja politiikka ovat kaikki monimutkaisia aiheita. Näillä aiheilla on myös yhteistä se, että niillä on keskeinen rooli kestävässä kehityksessä. Koulutuksen laatu on todella riippuvainen yliopistoista ja niitä rahoittavista poliittisista ohjelmista ja päätöksistä.

Vuodeksi 2021 suunniteltu rahoitusmalli on monimutkainen, eikä näin ollen täytä tavoitetta selkeämmästä mallista. Kansainvälistymistä, joka oikeutetusti on tähän asti ollut yksi rahoituksen kriteereistä, ei uudessa mallissa tueta suoraan. Uusi malli painottaa opiskelijoiden valmistumistahtia, joka on ongelmallista koska monien opiskelijoiden on tehtävä töitä opintojen ohella. Näin ollen yliopisto kärsii siitä, että sen opiskelijat syventävät osaamistaan ja ovat osa työmarkkinaa. Tämän takia on tärkeää, että jokainen meistä äänestää huhtikuun 14 päivä.