Vastavalmistuneet kauppatieteilijät kaipaavat opetukseen enemmän digitaalisuutta ja yhteyksiä elinkeinoelämään

Uutinen 24.10.2018

Tuoreen tutkimuksen mukaan vuonna 2017 valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat melko tyytyväisiä koulutukseensa. Koulutuksen monipuolisuus ja kansainvälisyys saa kehuja, mutta opetukseen kaivataan enemmän digitaalisuutta.


Vaikka vuonna 2017 valmistuneet vastaajat arvioivat koulutuksensa hyväksi, nähtiin opetuksessa silti olevan useita puutteita. Tyytyväisyys digitaalisuuden hyödyntämiseen opetuksessa sai selvästi muita opetuksen osa-alueita alhaisemman keskiarvon. Peräti viidennes (18 %) vastaajista koki, ettei ollut tyytyväinen käytössä olleisiin opetusmenetelmiin. Avovastauksien perusteella digitaalisuutta toivotaan hyödynnettävän erityisesti videoluentojen, sähköisten opiskelumateriaalien ja tenttimahdollisuuksien muodossa. Lisäksi digitaalisuutta toivotaan opetettavan enemmän erilaisten ohjelmistojen muodossa.

Vastaajat kokivat myös koulutusyksiköiden elinkeinoelämäsuhteet puutteellisiksi ja kertoivat kaipaavansa enemmän yritysyhteistyötä, vierailijaluentoja ja toimeksiantograduja. Noin joka neljäs vastaaja teki tutkielmansa toimeksiantona, mutta toimeksiantojen osuus vaihteli melko suuresti yksiköittäin.

Vastavalmistuneiden maistereiden työtilanne parani lievästi edellisestä vuodesta

Vastaajista hieman yli puolet ilmoitti olevansa vakituisessa kokopäivätyössä ja vain 14 % vastaajista etsi kyselyhetkellä töitä. 76 % vastaajista koki olevansa tyytyväisiä valmistumishetken työtilanteeseen (v. 2016 70 %).

Vastavalmistuneiden hyvä työtilanne näkyy opintojen viivästymisessä, sillä lähes kolme neljästä ilmoitti opintojen viivästyneen. Yleisin syy opintojen viivästymiselle oli ylivoimaisesti koko- tai osa-aikainen työssäkäynti opintojen ohella. Vastaajat työllistyivät pääsääntöisesti yksityiselle sektorille.

Työssä olleiden vastaajien bruttokuukausipalkka oli mediaanilla mitattuna 3 100 euroa ja keskiarvolla mitattuna 3 291 euroa. Palkan keskihajonta oli 1 364 euroa. Sukupuolten välinen palkkaero (435 €) on edelleen huomattava, muttei kasvanut edellisestä vuodesta. Erot pääainevalinnoissa selittänevät palkkaeroa jonkin verran.

Tutkimuksen tausta

Toteutamme palautekyselyn vastavalmistuneille kauppatieteiden opiskelijoille vuosittain yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa. Kyselyssä selvitetään valmistuneiden kokemuksia kauppatieteellisestä koulutuksesta ja kerätään tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Kyselyn ensisijaisena tarkoituksena on koulutuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuonna 2017 palaute kerättiin kolmatta kertaa ainoastaan KTM-tutkinnon suorittaneilta.

Lue lisää: https://www.ekonomit.fi/vastavalmistuneiden-palaute

Lisätietoja antaa Juha Oksanen, tutkimuspäällikkö, Suomen Ekonomit. juha.oksanen@ekonomit.fi , puh: 04 05566671