Utredning om löneskillnaden:

Löneskillnaden mellan könen är oförändrad

Bland ekonomer i privata sektorn har kvinnorna lägre lön än männen. Vid en jämförelse av män och kvinnor som utför samma arbetsuppgifter och har samma egenskaper var löneskillnaden knappa 12 procent till männens fördel. Löneskillnaden har varit ungefär lika stor de senaste 20 åren.

Analyserna av löneskillnaden grundar sig på Finlands Ekonomers Lönenivåundersökning från oktober 2017. I kalkylerna beaktades en stor mängd bakgrundsfaktorer som gällde personen och arbetsplatsen. I undersökningen delades den totala könsrelaterade löneskillnaden in i två delar: en oförklarlig löneskillnad och en löneskillnad som förklaras med olika bakgrundsegenskaper.

Ungefär hälften av den totala löneskillnaden kunde förklaras av olika bakgrundsfaktorer. Undersökningen avslöjade bekanta faktorer bakom löneskillnaden. Kvinnor utför oftare än män expert- och tjänstemannauppgifter där lönenivån är lägre än genomsnittet. Till ledningsuppgifter med högre lön väljs oftare män. Andra orsaker till att männen har bättre lön är att de har längre arbetsveckor, mindre frånvaroperioder och omfattas av resultatpremier. Manliga ekonomer arbetar också oftare än kvinnliga ekonomer i finans- eller försäkringsbranschen där lönen är bättre än genomsnittet.

Läs hela rapporten (på finska)