Förbered dig inför lönesamtalet

För lönesamtal gäller samma principer som för förhandlingar överhuvudtaget. En förhandling förs av två likvärdiga förhandlare som strävar efter att nå en lösning som tillfredsställer båda parterna. Utgångspunkterna för ett lyckat lönesamtal är goda förberedelser och ett realistiskt kalkylerat löneanspråk.

Gör dig förtrogen med ditt arbetsavtal, arbetsgivarens personalpolitik och definitionerna av lönepolitiken, kollektivavtalet för din bransch, vår lönenivåundersökning (i medlemstjänsten) samt eventuella andra lönejämförelser och lönestatistik.

Analysera dina arbetsuppgifter och din situation

 • Har du fått nya och mer krävande arbetsuppgifter, projekt eller ett större ansvar?
 • Har din kompetens fördjupats på något område och hur inverkar detta på ditt arbete?
 • Har du bidragit till bättre resultat, produktivitet, vinst?
 • Vad har du gjort för att göra samarbetet i din arbetsgemenskap smidigare?
 • Vad har du gjort för att företagets mål ska nås?
 • Arbetar du ofta övertid och får du ersättning för övertidsarbetet?
 • Vad står det i avtalet? För vad belönas du? Vad är lönenivån för uppgiften?
 • Vilka mål har ställts upp för dig och hur har du lyckats med att nå dem?
 • Har det gjorts omorganiseringar i ditt företag och har de påverkat dina uppgifter?

Fundera på din personliga utveckling och vad du vill ändra

 • Har du kunskaper eller färdigheter som du inte kan utnyttja i ditt arbete? Känner din arbetsgivare till dessa?
 • Vilka nya arbetsuppgifter skulle du vilja få eller vilka uppgifter kunde du eventuellt delegera till någon annan?
 • Är du beredd att ta ett större ansvar?
 • Fundera på målen för företaget, din enhet och ditt eget arbete. Hur kunde du främja dessa mål ännu bättre?

Ställ upp ett mål för lönesamtalet

 • Ställ upp ett mål för löneförhöjningen utifrån det förberedande arbete du gjort och den information du inhämtat.  
 • Jämför också din situation med dina kollegers och företagets allmänna löneutveckling.
 • Bestäm den eftersträvade lönen och den lägsta lönen du accepterar.  
 • Tänk också på alternativa lösningar om du inte får den lön du önskar dig. Kunde en utbildning, en chans att delta i mentorskap eller en flexiblare arbetstid vara alternativ som har ett penningvärde för dig?
 • Planera din argumentering noggrant och säkerställ att den ligger i linje med arbetsgivarens behov.
 • Tänk också på hur arbetsgivaren drar nytta av din löneförhöjning och förbered dig på arbetsgivarens eventuella motargument.
 • Skriv upp dina mål, dina alternativa lösningar och dina argument.