Nykyinen valintajärjestelmä nostaa monipuolisen osaajapohjan tulevaisuuden ekonomeiksi

Opiskelijavalinta kauppatieteelliselle alalle perustuu aiempaan menestykseen opinnoissa sekä alakohtaiseen valintakokeeseen. Tämä selviää Suomen Ekonomien Opiskelijavalinta, opintojen eteneminen ja opintoihin sitoutuvuus -raportista.

Hakijoiden määrä on valittavien määrää selkeästi korkeampi, joten yliopistot haluavat valita opinnoissa parhaiten menestyvät. Valinnassa tärkeintä on erityisesti monipuolisuus, eli vain yhden valintaväylän malli ei toimi.

Kauppatieteelliselle alalle valitaan keskimäärin vajaa kolmasosa hakijoista. Vertailuna esimerkiksi teknillistieteelliselle alalle otetaan lähes puolet hakeneista. Laaja hakijajoukko mahdollistaa erittäin laadukkaan opiskelijapohjan valitsemisen, mutta valintaperusteet tulisivat olla selkeät, oikeudenmukaiset sekä perustellut.

Opiskelijoiden valmistuminen tavoiteajassa on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka voidaan asettaa valinnan tavoitteeksi. Tällöin valitaan alalle soveltuvimmat ja opintoihin motivoituneimmat hakijat.

Lukumotivaatio tekee eron

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeen yksittäisiä osa-alueita vertailtaessa havaitaan lukuaineosuuksien erottelevan opinnoissa etenemisen hieman paremmin kuin matemaattisten osuuksien. Sama positiivinen ero opintojen etenemistahdissa nähdään ylioppilastutkinnossa ylimääräisiä reaaliaineiden kokeita suorittaneiden kohdalla.

Vaikka alan opinnot vaativat usein hyvää matemaattista osaamista, opinnoissa tehokas eteneminen vaatii myös hyvää lukumotivaatiota ja taitoja omaksua, ymmärtää sekä soveltaa kokonaisuuksia opintoihin liittyvästä kirjallisuudesta.

Lukumotivaation ja lahjakkuuden ero näkyy erityisesti matemaattisesti erittäin lahjakkaiden keskuudessa: matemaattisten osuuksien 20 prosentin parhaimmistossa on muita ryhmiä enemmän niin sanottuja nollasuorittajia.

Monen väylän malli on paras

Kauppatieteellisellä alalla valintakoe on perusteltu osa hakijoiden karsintaa. Ylioppilastutkinnon ja valintakokeen välillä ei ole havaittavissa kuin lievää korrelaatiota, eli hyvä tai huono aiempi menestys opinnoissa ei ole yhteydessä valintakokeessa pärjäämiselle tai epäonnistumiselle.

Sekä koe- että tutkintopisteissä pärjääminen näkyy opintomenestyksessä yhtäläisellä painolla. Nykyinen valintamenetelmä poimii ryhmien parhaimmiston ja lopputuloksena on monipuolinen osaajapohja tulevaisuuden ekonomeiksi.

Painotusten muuttaminen johtaisi heikompaan opiskelijapohjaan. Ainoana toivottavana muutoksena voisi olla varovainen juuri lukiosta valmistuneiden osuuden kasvattaminen ja osuudeltaan pienen todistusten perusteella valittavan ryhmän palauttaminen.

Työelämään osallistuminen vaikuttaa

Kaikkein selkeimmin opinnoissa etenemisvaikeudet näkyvät ryhmissä, joissa opiskelun päätoimisuus on harvinaisinta. Ikäluokkien 25-39 sekä jo aiemman korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon omaavien keskuudessa opintojen eteneminen on nihkeää. Nämä ryhmät osallistuvat kaikkein todennäköisimmin työelämään sekä muihin aktiviteetteihin (mukaan lukien vilkas perhe-elämä) ja siten eivät voi panostaa opintoihin täysipainoisesti.

On myös mahdollista, että nämä tietyt ryhmät osallistuvat maisterivalintaan vain saadakseen tarvittavaa täydennyskoulutusta muutamien kurssien verran. Erilaisia vaihtoehtoja täydentävää koulutusta hakeville tulisi lisätä, jotta tällaiset hakijat eivät vie tutkinnon suorittamiseen tähtäävien hakijoiden opiskelupaikkoja.

Opiskelupaikkaan sitoutuvuutta voisi parantaa

Erityisesti kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kuuluvissa yliopistoissa uudelleenhakeminen on yleistä alimpien prioriteettien valintayliopistoissa.

Kauppatieteellisen yhteisvalinnan ulkopuolella olevissa yliopistoissa alan sisäinen uudelleenhakeminen ei ole yhtä yleistä. Yhteisvalintaan kuuluvien yliopistojen keskuudessa tulisi pohtia eri sitouttamiskeinoja alempiin prioriteetteihin valituille.

Raportin taustat

Timo Huttusen Suomen Ekonomeille tuottamassa raportissa tarkastellaan vuosina 2005-2007 kauppatieteelliselle alalle valittujen hakijoiden opintojen etenemistä sekä opintopaikkaan sitoutuvuutta perus- sekä maisteritasolla. Aineisto kattaa lukuvuosien 2005-2009 opintosuoritustiedot sekä valittujen valintatiedot.

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi