Perhevapaa on vanhemman oikeus

Perhevapaita koskevat säädökset löytyvät työsopimuslaista. Perhevapaasäädökset turvaavat työntekijälle oikeuden äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaisiin sekä oikeuden olla pois työstä ennalta arvaamattoman tai pakottavan perhesyyn vuoksi. Perhevapaat ovat subjektiivisia oikeuksia, mikäli niiden edellytykset täyttyvät. Myös muista perhesyistä voi olla oikeus poissaoloon töistä.

Lakisääteiset perhevapaat ymmärretään yhä usein naisten asiaksi. Suomen Ekonomien jäsenistä vain muutama mies vuosittain ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.  Suomen Ekonomit kannustaa miehiä perhevapaiden käyttöön  ja pitämään kiinni oikeudestaan kantaa vastuuta perheestä ja käyttää aikaa lastensa kanssa.

Oletko jäämässä perhevapaalle?

 • Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin, joiden kestot on pääsääntöisesti sidottu sairausvakuutuslain mukaisiin äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiin.
 • Äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan ajalta maksetaan työtulojen mukaan määräytyvää päivärahaa tai vähimmäispäivärahaa.
 • Tarkempaa tietoa päivärahakausista saat Kelasta.
 • Hoitovapaata voi saada lapsen hoitoa varten, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.
 • Perhevapaisiin luetaan myös osittainen ja tilapäinen hoitovapaa.
 • Lue tarkemmin äitiyslomasta ja vauvan hoitoon tarkoitetuista perhevapaista.

Mitä huomioida ennen perhevapaalle jäämistä?

 • Perhevapaiden käyttö edellyttää, että niistä ilmoitetaan työnantajalle määräajassa. Mikäli työntekijä noudattaa ilmoitusaikoja, ei työnantaja voi kieltäytyä antamasta perhevapaita.
 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden tai pakottavan perhesyyn ajalta.
 • Useissa työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä, joiden mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan tietyltä äitiysvapaan ajalta palkkaa tai saman palkan 1-3 työpäivältä alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.
 • Myös isyysvapaan palkka 6 päivältä on yleistynyt työehtosopimuksissa.
 • Lue, miten toimia, ennen kuin jäät isyysvapaalle.

Työnantajalle pitää ilmoittaa ajoissa perhevapaasta

 • Kun ylempi toimihenkilö aikoo pitää perhevapaata, hänen tulee ilmoittaa tästä työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen perhevapaan alkamista.
 • Ilmoituksesta on ilmettävä sekä perhevapaan alkamis- että päättymisaika.
   

Ilmoita myös koska perhevapaa päättyy

 • Jäätäessä äitiysvapaalle ilmoitetaan työnantajalle usein vain perhevapaan alkamisaika. Päättymisajankohtaa ei välttämättä ilmoiteta lainkaan tai se on ilmoitettu hyvin ylimalkaisesti.
 • Tämä aiheuttaa työnantajalle työnjärjestelyllisesti hankalan tilanteen, mikä saattaa vaikeuttaa paluuta aiempiin tehtäviin äitiysloman jälkeen.
 • Usein työnantaja joutuu tekemään työnjärjestelyjä ylemmän toimihenkilön perhevapaan johdosta, joko jakamalla perhevapaalle jäävän työtehtävät tilapäisesti kollegoille tai palkkaamalla tehtäviin perhevapaasijaisen. Perhevapaan aikana saattaa tapahtua myös organisatorisia muutoksia, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella jokaisen työntekijän tehtäviin, siis myös perhevapaalla olevan tehtäviin.
 • Mikäli perhevapaan päättymisaikaa ei ole ilmoitettu työnantajalle, ei tämä pysty ottamaan perhevapaalta palaavaa riittävän hyvin huomioon mahdollisessa organisaatiomuutoksessa.

Entä jos haluaa palata töihin aiemmin?

 • Perhevapaalla olevalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta keskeyttää perhevapaata kuin erittäin painavasta syystä.
 • Painavalla syyllä tarkoitetaan käytännössä erittäin suurta muutosta lapsen hoitotarpeessa.

Entä jos haluaa olla perhevapaalla pidempään?

 • Mikäli työntekijä perhevapaan kestäessä haluaakin jatkaa perhevapaata pidempään kuin äitiysvapaan alkaessa on ilmoittanut, hän voi jatkaa perhevapaata ilmoittamalla siitä viimeistään 2 kuukautta ennen ilmoitetun perhevapaan päättymistä.

Perhevapaalla saat alennusta jäsenmaksusta

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.