Perhevapaa on vanhemman oikeus

Perhevapaita koskevat säädökset löytyvät työsopimuslaista. Perhevapaasäädökset turvaavat työntekijälle oikeuden äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaisiin sekä oikeuden olla pois työstä ennalta arvaamattoman tai pakottavan perhesyyn vuoksi. Perhevapaat ovat subjektiivisia oikeuksia, mikäli niiden edellytykset täyttyvät. Myös muista perhesyistä voi olla oikeus poissaoloon töistä.

 

Oletko jäämässä perhevapaalle?

 • Työntekijällä on oikeus äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin, joiden kestot on pääsääntöisesti sidottu sairausvakuutuslain mukaisiin äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiin.
 • Äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan ajalta maksetaan työtulojen mukaan määräytyvää päivärahaa tai vähimmäispäivärahaa.
 • Tarkempaa tietoa päivärahakausista saat Kelasta.
 • Hoitovapaata voi saada lapsen hoitoa varten, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.
 • Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhennyksenä toteutettavaa hoitovapaata. Osittaista hoitovapaata on mahdollista saada siihen saakka, kun lapsen toinen lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.
 • Perhevapaisiin luetaan myös tilapäinen hoitovapaa eli alle 10 vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti oikeus saada vapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi.
 • Myös muista äkillisistä perhesyistä voi olla oikeus lyhytaikaiseen poissaoloon töistä.

Palkanmaksu perhevapailla

 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden tai pakottavan perhesyyn ajalta.
 • Useissa työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä, joiden mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan tietyltä äitiysvapaan ajalta palkkaa tai saman palkan 1-3 työpäivältä alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.
 • Myös isyysvapaan palkka 6 päivältä on yleistynyt työehtosopimuksissa.  

Työnantajalle tulee ilmoittaa perhevapaasta ajoissa

Perhevapaiden käyttö edellyttää, että niistä ilmoitetaan työnantajalle määräajassa. Mikäli työntekijä noudattaa ilmoitusaikoja, ei työnantaja voi kieltäytyä antamasta perhevapaita. Kun ylempi toimihenkilö aikoo pitää perhevapaata, hänen tulee ilmoittaa tästä työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen perhevapaan alkamista. Ilmoituksesta on ilmettävä sekä perhevapaan alkamis- että päättymisaika.

Entä jos haluaa palata töihin aiemmin?

 • Perhevapaalla olevalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta keskeyttää perhevapaata kuin erittäin painavasta syystä.
 • Painavalla syyllä tarkoitetaan käytännössä erittäin suurta muutosta lapsen hoitotarpeessa.

Entä jos haluaa olla perhevapaalla pidempään?

 • Mikäli työntekijä perhevapaan kestäessä haluaakin jatkaa perhevapaata pidempään kuin äitiysvapaan alkaessa on ilmoittanut, hän voi jatkaa perhevapaata ilmoittamalla siitä viimeistään kaksi kuukautta ennen ilmoitetun perhevapaan päättymistä.