En arbetstidsbank är ett frivilligt system för samordning av arbetstid och ledig tid, där arbetstid, intjänad ledighet eller penningförmåner som omvandlats till ledighet kan sparas och sammanslås.

I arbetstidsbanken sparas tid som senare kan tas ut som ledighet.

En arbetstidsbank kan basera sig på ett kollektivavtal eller lagen.

En lagbaserad arbetstidsbank kan avtalas på alla arbetsplatser oberoende av om arbetsgivaren måste följa ett kollektivavtal eller om kollektivavtalet innehåller bestämmelser om arbetstidsbank. Om ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren innehåller bestämmelser om arbetstidsbank är en lagbaserad arbetstidsbank ett alternativ. 

Lagbaserad arbetstidsbank

En lagbaserad arbetstidsbank kan införas på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren kan avtala om en arbetstidsbank med förtroendemannen, förtroendeombudet eller någon annan företrädare för arbetstagarna, personalen eller en personalgrupp.

Arbetstidsbanken kan inrättas för hela personalen eller för en viss personalgrupp.

Arbetstidsbanken avtalas med ett skriftligt avtal.

I avtalet ska det specificeras vilka och hur stora poster som kan överföras till arbetstidsbanken.

Enligt lagen kan mertids- och övertidstimmar samt timmar som intjänats i ett flextidssystem (högst 60 timmar under en uppföljningsperiod på fyra månader) överföras till arbetstidsbanken. Även penningförmåner som baserar sig på lag eller avtal kan överföras till arbetstidsbanken efter att de först har omvandlats till tid. Ett exempel på detta kan vara semesterpenning.

Den arbetstid som sparats i arbetstidsbanken får inte öka med mer än 180 timmar under ett kalenderår. Den totala arbetstiden i arbetstidsbanken får inte heller överstiga en arbetstidsmängd som motsvarar sex månaders arbetstid.

När en sparad post överförs till arbetstidsbanken ersätts de villkor som annars skulle ha gällt den med villkoren i arbetstidsbanken.

När en arbetstidsbank inrättas på arbetsplatsen ska det också avtalas om principerna för uttagning av ledighet och förfaringssätten vid uttagning av ledighet.

I händelse av att avtalet senare inte längre motsvarar parternas behov, ska det i avtalet avtalas om på vilket sätt arbetstidsbanken upphör och hur den tid som då har sparats in i arbetstidsbanken ersätts.

Kollektivavtalsbaserad arbetstidsbank

Enskilda företag eller arbetsplatser kan upprätta ett lokalt avtal om att införa en arbetstidsbank och om villkoren för banken. För arbetstagarnas räkning kan avtalet undertecknas av personalgruppens förtroendevalda eller förtroendefullmäktig.

När det är frågan om en arbetstidsbank som grundar sig på ett kollektivavtal följs bestämmelserna i kollektivavtalet. I ett avtal om arbetstidsbank kommer parterna överens om vem som omfattas av avtalet, vilka poster som kan överföras till banken, när ledigheten kan tas ut och hur ledigheten meddelas. Det avtalas också om det maximala antalet timmar som kan sparas och tas ut som ledighet och eventuellt om intjänings- och utjämningsperioder. Dessutom avtalas det om hur en arbetstagare ansluter sig till och utträder ur arbetstidsbanken och om förfarandet för att upphäva avtalet om arbetstidsbanken.