En arbetstidsbank är ett frivilligt arrangemang där arbetstagaren kan spara eller låna arbetstid, intjänad ledighet eller penningmässiga förmåner som omvandlats till ledighet.

Lokala avtal om ibruktagandet av en arbetstidsbank och om villkoren

Syftet med en arbetstidsbank är att främja företagens och arbetsgemenskapernas produktivitet och konkurrenskraft samt bättre beakta de anställdas individuella arbetstidsbehov.  Varje företag eller arbetsplats gör upp ett lokalt avtal om ibruktagande av en arbetstidsbank och om villkoren. För arbetstagarnas räkning kan avtalet undertecknas av personalgruppens förtroendevalda eller -fullmäktig. 

I ett avtal om en arbetstidsbank kommer parterna överens om vem som omfattas av avtalet, vad som kan överföras till banken, när ledigheten kan tas ut och hur ledigheten meddelas, det maximala antalet timmar som kan tas ut som ledighet och eventuellt intjänings- och utjämningsperioder. Dessutom avtalar man om hur en arbetstagare ansluter sig till och utträder ur arbetstidsbanken och om förfarandet för att upphäva avtalet om arbetstidsbanken.

Arbetstidsbankerna och lagstiftningen som gäller dessa har utvecklats mellan regeringen och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna alltsedan början av 2000-talet. Arbetstidsbankerna har långsamt blivit vanligare även om erfarenheterna i företag som tillämpat systemet i regel varit positiva både bland arbetsgivarna och arbetstagarna.

“Vi uppmanar företagen att våga införa detta system, eftersom både arbetsgivaren och arbetstagaren vanligen drar nytta av klart överenskomna spelregler.”