Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om flexibel arbetstid (flextid). Parterna ska då avtala åtminstone om den sammanhängande fasta arbetstiden då arbetstagaren måste vara närvarande på arbetsplatsen. Samtidigt avtalar de också om förläggningen av flextiden och vilotider. Dessutom ska de avtala om flexgränserna, som får vara högst fyra timmar.

Den ordinarie arbetstiden per vecka får vara högst 40 timmar i genomsnitt under en uppföljningsperiod av fyra månader och den får överskridas eller underskridas inom ramen för flexgränserna.

I avtal om flextid ska maximum för sammanräknade överskridningar och underskridningar av den ordinarie arbetstiden också bestämmas.

När uppföljningsperioden löper ut får överskridningarna sammanlagt uppgå till högst 60 timmar och underskridningarna sammanlagt till högst 20 timmar.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att de sammanräknade överskridningarna av arbetstiden minskas med avlönad ledighet som ges arbetstagaren. På begäran av arbetstagaren ska arbetsgivaren försöka ge ledigheten i hela arbetsdagar.

Ett avtal om flextid som ingåtts att gälla tills vidare kan sägas upp så att det upphör samtidigt som uppföljningsperioden för arbetstiden löper ut. Ett tidsbestämt avtal för längre än ett år kan, när det gått fyra månader från det att avtalet ingicks, sägas upp på samma sätt som ett avtal som har ingåtts att gälla tills vidare.

Övertidsarbete vid flextid

Övertidsarbete ska ersättas i enlighet med arbetstidslagen även när flextid tillämpas. Flextid möjliggör kort flexibilitet i början och slutet av arbetsdagen men utesluter inte övertid.

Om flextid tillämpas ska övertidsarbete överenskommas uttryckligen. När flextid tillämpas är övertidsarbete per dygn sådant arbete som överstiger åtta timmar om dygnet. Övertidsarbete per vecka är arbete som utförs på en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig och som överstiger 40 timmar utan att vara övertidsarbete per dygn. Övertidsarbete är också arbete som på arbetsgivarens order utförts utöver den fasta arbetstiden och som leder till att den maximala tiden för flexibel arbetstid överskrids när uppföljningsperioden avslutas.