Enligt arbetstidslagen kan arbetstagaren och arbetsgivaren avtala om utökad flextid. Utökad flextid är ett arrangemang som gäller arbetstiden och är avsedd särskilt för krävande sakkunnigarbete och informationsarbete. Utökad flextid kan också användas i sådant arbete av annan typ som inte är bundet till en viss tid eller ett visst ställe där arbetet måste utföras.

Utökad flextid kan avtalas i uppgifter där minst hälften av arbetstiden är sådan att arbetstagaren självständigt får bestämma dess förläggning och arbetsstället.

När utökad flextid tillämpas kan arbetsgivaren fastställa uppgifterna och målen för uppgifterna, men arbetstagaren ska huvudsakligen själv kunna bestämma var och när arbetet utförs.

Utökad flextid förlänger inte arbetstagarens ordinarie arbetstid utan ger större frihet att förlägga arbetstiden.

Den ordinarie arbetstiden per vecka får vid utökad flextid vara högst 40 timmar i genomsnitt under en period av fyra månader.

Ett skriftligt avtal om utökad flextid

Utökad flextid avtalas med ett skriftligt avtal.

I avtalet ska det avtalas åtminstone om de dagar på vilka arbetstagaren får förlägga arbetstid. Utgångspunkten är att arbete utförs endast på vardagar. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om att arbete utförs till exempel fler eller färre än fem dagar i veckan.

I avtalet ska det också avtalas om förläggning av veckovilan. En viss dag, till exempel söndag, kan uteslutas från förläggningen av arbetstiden och då har arbetstagaren alltid veckovila på söndag. Om arbetstagaren kan arbeta alla dagar i veckan ska arbetsgivaren följa att veckoledigheten förverkligas.

I avtalet kan det också avtalas om en eventuell andel fast arbetstid då arbetstagaren ska vara närvarande eller kunna nås. Den fasta arbetstiden kan till exempel vara en del av dagen eller en viss dag i veckan. Det måste dock beaktas att den fasta arbetstiden får omfatta högst hälften av arbetstagarens ordinarie arbetstid. Den utökade flextiden får inte förläggas till tiden mellan klockan 23 och 06.

Ett avtalsvillkor om utökad flextid får sägas upp så att det upphör att gälla i slutet av den period som följer på den löpande utjämningsperioden.

I ett avtal om utökad flextid ska den arbetstid som tillämpas efter att avtalet löpt ut bestämmas.

Vad som ska avtalas om mertids- och övertidsarbete

Om utökad flextid tillämpas ska mertids- och övertidsarbete överenskommas uttryckligen.

Om ett avtal om utökad flextid har ingåtts kan det också överenskommas att ersättning för mertids-, övertids- och söndagsarbete betalas som en fast ersättning.

Enligt överenskommelse kan även söndagsarbete utföras. Om arbetstagaren fritt får välja om han eller hon utför arbetet på en vardag eller på en söndag, betalas normal lön för det arbete som utförts på en söndag. Om arbetsgivaren däremot förutsätter att arbete utförs på en söndag, ska ersättning för söndagsarbete betalas.

Arbetstidsbokföring vid utökad flextid

När utökad flextid tillämpas avviker arbetstidsbokföringen från övriga arbetstidsformer.

Arbetstagaren ska för varje lönebetalningsperiod lämna arbetsgivaren en förteckning över antalet ordinarie arbetstidstimmar som arbetstagaren utfört, så att arbetstiden per vecka och veckovilan framgår av förteckningen. I arbetstidsbokföringen är arbetsgivaren skyldig att införa endast dessa uppgifter som arbetstagaren lämnat.

Samtidigt ska arbetsgivaren övervaka att vilotiderna förverkligas och att de maximala arbetstiderna inte överskrids. 

Avtalsmodell om utökad flextid

I avtal om utökad flextid ska åtminstone följande bestämmas:

1) de dagar på vilka arbetstagaren får förlägga arbetstid

2) förläggning av veckovilan

3) eventuell fast arbetstid, som dock inte får förläggas till tiden mellan klockan 23 och 06

4) den arbetstid som tillämpas efter det att avtalet om utökad flextid löpt ut.

Ta hjälp av den finskspråkiga avtalsmodellen för utökad flextid när ett avtal upprättas.