Arbetsavtalslagen innehåller bestämmelser om familjeledighet. Dessa bestämmelser tryggar arbetstagarens rätt till moderskapsledighet, särskild moderskapsledighet, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet samt rätten att vara borta från arbetet av oförutsebara eller tvingande familjeskäl. Familjeledighet är en subjektiv rättighet om förutsättningarna för ledigheten uppfylls. Frånvaro från arbetet är också berättigad av andra familjeskäl.

Har du planer på att vara familjeledig?

 • Arbetstagaren har rätt till moderskapsledighet, särskild moderskapsledighet, faderskapsledighet och föräldraledighet. Längden på dessa är i regel bunden till moderskapspenningperioden, perioden för särskild moderskapspenning, faderskapspenningperioden och föräldrapenningperioden enligt sjukförsäkringslagen.
 • Under moderskaps-, föräldra- och faderskapsledigheten betalas dagpenning som fastställs enligt arbetsinkomsterna eller minimidagpenning.
 • FPA ger noggrannare information om dagpenningperioderna.
 • Vårdledighet kan fås för vård av barnet tills det fyller tre år.
 • Med partiell vårdledighet avses vårdledighet som genomförs som förkortad arbetstid per dag eller per vecka. Partiell vårdledighet kan fås tills barnet har avslutat sitt andra läsår i den grundläggande undervisningen.
 • Till familjeledighet räknas också tillfällig vårdledighet, dvs. rätten att få ledigt för att ordna vård eller för att vårda ett barn under tio år som plötsligt insjuknat.
 • Arbetstagaren kan också ha rätt till kortvarig frånvaro från arbetet av andra plötsliga familjeskäl.

Lönebetalning under familjeledighet

 • Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön till arbetstagaren för familjeledighet eller för den tid som arbetstagaren är frånvarande av tvingande familjeskäl.
 • Många kollektivavtal innehåller dock bestämmelser om att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för en viss del av moderskapsledigheten eller samma lön för 1–3 arbetsdagar när ett barn under tio år plötsligt insjuknar.
 • Lön för sex dagar under faderskapsledigheten har också blivit vanligare i kollektivavtalen. 

Familjeledighet ska meddelas till arbetsgivaren i tid

För att kunna ta ut familjeledighet måste arbetstagaren anmäla detta till arbetsgivaren inom en viss tid. Om arbetstagaren har anmält sin avsikt inom den utsatta tiden kan arbetsgivaren inte neka arbetstagaren familjeledighet. När en högre tjänsteman har för avsikt att vara familjeledig ska detta meddelas till arbetsgivaren minst två månader innan familjeledigheten börjar. Av anmälan ska framgå både när familjeledigheten börjar och när den slutar.

Vad gör en arbetstagare som vill återgå till arbetet tidigare?

•    Den som är familjeledig har ingen rätt enligt lagen att avbryta sin familjeledighet förutom av mycket vägande skäl.
•    Med vägande skäl avses i praktiken en mycket stor förändring i barnets behov av vård.

Vad gör en arbetstagare som vill vara familjeledig längre?

•    Om arbetstagaren under familjeledigheten vill vara familjeledig längre än vad som meddelats när moderskapsledigheten började, kan ledigheten förlängas genom att arbetstagaren meddelar detta senast två månader innan familjeledigheten annars skulle upphöra. 

Rabatt på medlemsavgiften under familjeledighet

Läs mer om rabatten på medlemsavgiften under familjeledighet!

Rätt till längre familjeledighet

Lagstadgad familjeledighet uppfattas fortfarande ofta som något som gäller mödrar. Bland våra medlemmar uppger endast några fäder per år att de har längre familjeledighet.

Vi uppmuntrar lika alla föräldrar att ta ut familjeledighet och att utnyttja sin rätt att bära ansvar för familjen och tillbringa tid med barnen.

När du återgår till arbetet efter familjeledighet

 • När familjeledigheten upphör har arbetstagaren rätt att i första hand återgå till sitt tidigare arbete.
 • Om detta inte är möjligt ska arbetstagaren erbjudas arbete enligt arbetsavtalet som motsvarar det tidigare arbetet och om detta inte heller är möjligt annat arbete i enlighet med arbetsavtalet.
 • Ungefär var tredje ekonom stöter på problem när de återgår till arbetslivet efter ledighet. Arbetsplatsen har antingen försvunnit eller så har arbetsuppgiften blivit sämre i fråga om innehållet eller kraven. I oklara fall är det bäst att kontakta våra jurister.
 • Under familjeledigheten börjar många överväga nya karriäralternativ. I frågor som gäller karriären får du hjälp av våra karriärcoacher.