Tvingande familjeskäl

  • Arbetstagaren har rätt till tillfällig frånvaro från arbetet om hans eller hennes omedelbara närvaro är ofrånkomlig på grund av en oförutsebar sjukdom eller olycka som drabbat familjen.
  • Frånvaron och orsaken till denna ska meddelas till arbetsgivaren inom det snaraste.

Frånvaro för att sköta en familjemedlem eller en annan närstående person

  • Om arbetstagarens frånvaro är nödvändig för särskild vård av en familjemedlem eller en annan närstående person ska arbetsgivaren försöka ordna arbetet så att arbetstagaren kan vara borta från arbetet en viss tid.
  • Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om längden på ledigheten och andra arrangemang.
  • Om arbetstagaren kan återgå till arbetet mitt under den överenskomna ledigheten ska han eller hon komma överens om detta med arbetsgivaren.
  • Om det inte går att komma överens kan arbetstagaren av grundad anledning avbryta ledigheten genom att meddela detta till arbetsgivaren minst en månad före återgången till arbetet.
  • På arbetsgivarens begäran ska arbetstagaren framlägga en redogörelse för grunderna för frånvaron och avbrytandet.