Innan förhandlingarna inleds ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt förslag för att inleda samarbetsförhandlingar och vidta sysselsättningsåtgärder. Förhandlingsförslaget lämnas senast fem kalenderdagar innan förhandlingarna inleds för att förhandlingsparten ska ha tid att förbereda sig för förhandlingarna. Förhandlingsförslaget ska lämnas oberoende av om personalnedskärningen gäller en eller fler arbetstagare.

Syftet med förhandlingsförslaget är att garantera förhandlingsförutsättningarna. Personalen ska kunna påverka avgörandena i de frågor som är föreskrivna i lagen. Därför måste personalen ges tillräckliga uppgifter och tillfälle att uttrycka sin åsikt.

Förhandlingarna ska föras i det skede då personalens representanter ännu kan påverka beslutet. Personalrepresentanterna ska också kunna göra motförslag om de ärenden som förhandlingarna gäller och de framlagda förslagen ska behandlas under förhandlingarna.

Förhandlingarnas innehåll

Under samarbetsförhandlingarna ska parterna i en anda av samarbete och i syfte att uppnå enighet behandla grunderna för och konsekvenserna av de åtgärder som arbetsgivaren överväger. Verksamhetsprinciperna eller verksamhetsplanen som gäller sysselsättning ska behandlas. Under förhandlingarna behandlas dessutom alternativ för att begränsa personkretsen som berörs av en minskning av arbetskraften samt för att lindra minskningens konsekvenser för arbetstagarna.

Förhandlingstider

Huvudprincipen för resultatet av en samarbetsförhandling är att nya förhandlingar inte behöver föras om samma ärende. Arbetsgivaren kan inte säga upp anställda av en sådan produktionsorsak eller ekonomisk orsak vars grunder, konsekvenser eller alternativ inte har behandlats under samarbetsförhandlingarna.
Förhandlingsskyldighetens längd som föreskrivs i samarbetslagen beror på hurdana åtgärder arbetsgivaren överväger och hur många anställda företaget har. Om de uppsägningar, permitteringar eller överföringar till deltid som arbetsgivaren överväger gäller mindre än tio anställda eller om det är fråga om permitteringar i högst 90 kalenderdagar, har arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet när förhandlingar har förts i 14 kalenderdagar.

Om arbetsgivaren överväger uppsägningar eller överföringar till deltid som gäller minst tio anställda eller permitteringar som pågår mer än 90 dagar är förhandlingsskyldigheten sex veckor. Förhandlingsperioden är dock 14 dagar i ett företag där antalet arbetstagare i anställningsförhållande är regelbundet minst 20 men mindre än 30. Samma förhandlingsskyldighet på 14 dagar gäller också i företagssaneringssituationer.

Information

Det är viktigt att information ges under hela samarbetsprocessen. Ovisshet leder till ökad osäkerhet och rykten.

Efter förhandlingstidens slut måste arbetsgivaren inom rimlig tid ge företrädarna för personalgrupperna en allmän redogörelse för besluten som övervägs utifrån förhandlingarna. Beroende på vad det förhandlas om bör av redogörelsen framgå antalet anställda som ska sägas upp, permitteras och överföras till deltid i varje personalgrupp, permitteringarnas längd och den period inom vilken arbetsgivaren ämnar verkställa sitt beslut att minska arbetskraften. Enskilda personer som ska sägas upp behöver emellertid ännu inte nämnas i detta skede.

Därefter bör cheferna informera dem som kommer att sägas upp och permitteras om anställningsvillkoren under uppsägnings- och permitteringstiden.