När ett arbetsavtal hävs upphör det genast utan uppsägningstid. För att ett arbetsavtal ska kunna hävas krävs synnerligen vägande skäl. Som sådana skäl kan betraktas ett så allvarligt brott mot eller åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller av lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar.

På motsvarande sätt får arbetstagaren häva arbetsavtalet så att det upphör omedelbart om arbetsgivaren bryter mot eller försummar sina skyldigheter enligt arbetsavtalet eller lagen så allvarligt att arbetstagaren inte rimligen kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet ens till uppsägningstidens slut.

Hävningsrätten förfaller om arbetsavtalet inte har hävts inom 14 dagar från det avtalsparten fick kännedom om att hävningsgrunden föreligger. Om hävningen hindras av en giltig orsak får hävning verkställas inom 14 dagar från det att hindret upphörde.

Rätt att anse arbetsavtalet hävt

Om arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet minst sju dagar utan att under denna tid till arbetsgivaren ha anmält giltigt skäl till sin frånvaro, har arbetsgivaren rätt att anse arbetsavtalet hävt. Arbetsavtalet räknas då som hävt från början av frånvaron.

Om arbetsgivaren är frånvarande från arbetsplatsen minst sju dagar utan att under denna tid till arbetstagaren anmäla giltigt skäl till sin frånvaro, har arbetstagaren likaså rätt att anse arbetsavtalet hävt.

Om det på grund av ett godtagbart hinder inte varit möjligt att anmäla frånvaron till den andra avtalsparten, återgår hävningen av arbetsavtalet.