Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid som börjar när arbetet inleds och varar högst sex månader. Om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår. Arbetsgivaren ska innan prövotiden går ut underrätta arbetstagaren om att prövotiden förlängs.

I ett anställningsförhållande för viss tid får prövotiden med förlängning vara högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller, dock inte längre än sex månader. Om arbetstagaren efter det att ett anställningsförhållande som uthyrd arbetstagare upphört anställs av användarföretaget för samma eller liknande uppgifter, ska den tid som han eller hon var uthyrd till användarföretaget dras av från prövotidens maximilängd.

Om det i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren finns en bestämmelse om prövotid, ska arbetsgivaren när arbetsavtalet ingås informera arbetstagaren om bestämmelsen tillämpas.

Under prövotiden kan arbetsavtalet hävas av vardera parten. Arbetsavtalet får dock inte hävas på diskriminerande grunder eller grunder som på annat sätt är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden.

Förbjudna diskriminerande grunder är till exempel arbetstagarens graviditet, ålder, hälsotillstånd eller religion. Inte heller arbetstagaren får häva arbetsavtalet under prövotiden av en ovidkommande orsak. En sådan ovidkommande orsak kan vara att arbetstagaren har fått ett bättre anbud någon annanstans ifrån. 

Arbetsgivaren får inte heller häva arbetsavtalet om arbetsgivaren har försummat skyldigheten att informera arbetstagaren om att prövotiden enligt kollektivavtalet tillämpas.

När arbetsavtalet hävs under prövotiden upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Hävning av arbetsavtal under prövotiden kan inte göras förrän arbetet har inletts.