Lagen förutsätter att arbetsgivaren utarbetar en jämställdhetsplan

Jämställdhetslagen förpliktar arbetsgivare som har minst 30 anställda att göra upp en jämställdhetsplan. Lönekartläggningen är en lagstadgad del av planen. Jämställdhetsplanen ska göras upp i samarbete med en personalrepresentant och vid upprättandet tillämpas samarbetslagen.

Vad säger jämställdhetslagen?

 • Förbjuden diskriminering är att försätta kvinnor och män i olika ställning på grund av kön, föräldraskap eller familjeansvar eller av orsaker som föranleds av graviditet eller förlossning.
 • Förbjuden diskriminering enligt jämställdhetslagen är också att könen av en skenbart neutral orsak i praktiken missgynnas på grund av sitt kön.
 • Det är inte fråga om diskriminering om förfaringssättet siktar på att främja jämställdhet.
 • Arbetsgivaren är enligt lagen skyldig att främja jämställdhet i arbetslivet.
 • Arbetsgivaren ska till exempel handla på så sätt att personer av båda könen söker lediga platser, att både män och kvinnor placerar sig jämlikt i olika uppgifter och att de har lika goda förutsättningar att avancera.
 • Arbetsgivaren ska främja jämställdhet beträffande lön och andra arbetsvillkor, underlätta sammanjämkningen av arbete och familjeliv samt handla så att diskriminering på grund av kön förebyggs.

Jämställdhetsplanen talar om nuläget och målen

Till arbetsgivarens skyldighet att främja jämställdhet hör att utarbeta och genomföra en jämställdhetsplan i företag som har minst 30 anställda. Planen kan inkluderas i en personal- och utbildningsplan eller en handlingsplan för arbetarskyddet.

Jämställdhetsplanen omfattar:

 • En redogörelse för jämställdhetssituationen på arbetsplatsen och som en del av den kvinnors och mäns placering i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen av kvinnornas och männens uppgifter, av deras löner och av löneskillnaderna.
 • Åtgärder i syfte att främja jämställdhet och nå jämställdhet i fråga om lönen.
 • En bedömning av genomförandet av och resultaten från tidigare åtgärder som ingått i jämställdhetsplanen.

En bra jämställdhetsplan ger svar på följande frågor:

 • Hur stor del av direktörerna är kvinnor och hur stor del är män?
 • Hur har kvinnliga och manliga direktörer fördelats i olika branscher?
 • Hur är kvinnor och män fördelade i olika ställningar?
 • Om fördelningen är i obalans, vad beror detta på?
 • Vilka rekryteringssätt och beteckningar används?
 • Vem uppmanas söka nya uppgifter?
 • I vilka uppgifter betalas högst lön?
 • Vilka anställningsförmåner erbjuds och till vem?
 • Vilka fritidsaktiviteter ordnar företaget och vem deltar i dessa?
 • Hurdan utbildning erbjuds och till vem?
 • Hur är familjeledigheten fördelad?
 • Uppmanas alla att ta ut familjeledighet?
 • Vilken var situationen föregående år, vad kom ni överens om då och vilken inverkan har åtgärderna haft?