Lönekartläggningen redogör för lönerna per arbetsuppgift

Lönekartläggningen är en lagstadgad del av jämställdhetsplanen. Jämställdhetslagen förpliktar arbetsgivare som har minst 30 anställda att upprätta en jämställdhetsplan.

Lönekartläggningen ska:

 • Omfatta alla personalgrupper, inklusive visstids- och deltidsanställda.
 • Beakta uppgifternas klassificering med vilken man avser antingen en klassificering enligt det system som arbetsgivaren använder för att bedöma uppgifternas svårighetsgrad eller en annan gruppering av uppgifterna som används på arbetsplatsen. Syftet med klassificeringen av uppgifterna är att få en bild av vilken svårighetsgrad kvinnornas och männens arbeten har.
 • Granska och bedöma både de lönesystem som tillämpas och de realiserade lönerna.
 • Visa en specificering av hur kvinnor och män placerar sig i olika uppgifter.
 • Kartlägga klassificeringen av kvinnornas och männens uppgifter, löner och av löneskillnaderna.
 • Säkerställa att det inte förekommer ogrundade löneskillnader mellan könen på arbetsplatsen och att lönen uppfyller kraven i jämställdhetslagen.
 • Presentera lönekartläggningen uppdelad i tillräckligt små delar, till exempel per uppgiftsgrupp, så att slutsatser kan dras av den.
 • Vara jämförbar med tidigare planer så att utvecklingstrenden kan ses. Det vore bra om statistiken åtminstone till vissa delar inom koncernen kunde jämföras även med olika länder.
 • Gå igenom företagets rekryteringsprocesser och se hur jämställda de är.

Är rekryteringsprocessen jämställd?

 • Uppmuntras både män och kvinnor att söka vakanta befattningar?
 • Används sådana uppdragsbeteckningar och kanaler som får både män och kvinnor att söka vakanta befattningar?
 • Hur kan man vid rekryteringen säkerställa att det inte uppstår oförklarliga löneskillnader i detta skede?

När det gäller jämställdhetsfrågor är det i hög grad fråga om att omforma attityder, vilket som bekant sker långsamt. Attitydförändringen kan påskyndas genom att ta upp frågor till diskussion med hjälp av exempel i företagets personaltidning, intranät eller på något annat sätt.