Ange ett rimligt löneanspråk när du söker arbete

Skaffa nyttiga bakgrundsuppgifter när du fastställer löneanspråket i samband med arbetssökning.  Löneanspråket begärs ofta redan i arbetsansökan. Då är det bra att ha tillgång till all information om lönenivåerna i branschen och om arbetsgivarens lönepolitik.

I löneradarn i medlemstjänsten kan du kontrollera att ditt löneanspråk är realistiskt. Våra karriärcoacher hjälper dig också att bestämma löneanspråket.
I arbetssökningsprocessen tas lönen förr eller senare upp till diskussion. Löneanspråket bör motiveras utifrån uppgifternas svårighetsgrad, hur bindande arbetet är och den egna erfarenheten.

Säkerställ följande innan du talar om månadslönen

 • Hurdana personliga mål omfattar denna arbetsuppgift och hur uppföljs målen?
 • Hur självständigt är arbetet, hurdant resultatansvar, till vem lämnas rapporter?
 • Vad grundar sig lönen på, vad är lönestrukturen?
 • Hurdant bonus- eller resultatlönesystem tillämpas eventuellt i arbetet?
 • Hurdant är resultatansvaret, vad ansvarar arbetstagaren för självständigt, till vem lämnas rapporter?
 • Vad annat omfattar lönen och arbetstiden? Uppföljning av arbetstiden, flexibel arbetstid, ersätts tiden som används för resor, hur är det med övertid?
 • Hurdana naturaförmåner erbjuder arbetsgivaren, till exempel bil, telefon, mat, hälsovårdstjänster?
 • Har din bransch ett gällande kollektivavtal för högre tjänstemän? Om det inte finns ett kollektivavtal för högre tjänstemän i din bransch måste du förhandla själva även om sådant som överenskoms i kollektivavtal.

Säkerställ att du känner till följande om din arbetsuppgift inte omfattas av ett kollektivavtal

 • När höjs lönerna, hur ofta och på vilka grunder (till exempel enligt en allmän princip i början av oktober varje år)?
 • Betalas tillägg?
 • Betalas ersättning för övertidsarbete?
 • Vad innebär en eventuell fast övertidsersättning?
 • Hur många arbetstimmar antas den motsvara?
 • Hur ofta granskas storleken på den fasta övertidsersättningen?
 • Ersätts fritid som används för resor i arbetet?
 • Betalas semesterpenning?
 • Hur bestäms ersättningarna för föräldraledighet?
 • Har du rätt att sköta ett sjukt barn hemma och få lön?