Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid upphör när den avtalade tiden löper ut eller det avtalade arbetet blir färdigt. Om endast arbetsgivaren känner till när arbetsavtalet kommer att upphöra, ska arbetsgivaren utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om tidpunkten för avtalets upphörande underrätta arbetstagaren om att arbetsavtalet upphör.

Ett arbetsavtal för viss tid är bindande för båda parterna under hela avtalsperioden. Ett arbetsavtal för viss tid kan således som utgångspunkt inte sägas upp under avtalsperioden. I ett arbetsavtal för viss tid kan man emellertid inkludera ett villkor enligt vilket avtalet kan sägas upp. Arbetsgivaren kan hur som helst säga upp ett arbetsavtal endast om det finns en uppsägningsgrund för detta. 

Parterna som ingått ett arbetsavtal för viss tid kan också gemensamt avtala om att avtalet upphör. Ett arbetsavtal för viss tid kan dessutom avslutas i förtid genom att anställningen hävs på de grunder som fastställs i arbetsavtalslagen.

Ett arbetsavtal för viss tid som ingåtts för längre tid än fem år kan efter fem år från att det ingåtts sägas upp på samma grunder och enligt samma förfarande som ett arbetsavtal som gäller tills vidare.