Syftet med samarbetslagen är att främja interaktiva samarbetsförfaranden mellan ett företag och dess personal. Målet är att intensifiera arbetsgivarens, personalens och arbetskraftsmyndigheternas samarbete i syfte att förbättra arbetstagarnas ställning och stödja deras sysselsättning i samband med förändringar i företagets verksamhet.

Parter i samarbete är arbetsgivaren och företagets personal som berörs av det ärende som förhandlingarna gäller. Om samarbetsförhandlingarna gäller en viss arbetstagare förs förhandlingarna i första hand mellan arbetsgivaren och denna person. Arbetstagaren har dock rätt att yrka att förhandlingar ska föras även med hans eller hennes personalrepresentant. Om ärendet som ska behandlas gäller personalen vid en verksamhetsenhet eller en arbetsavdelning allmänt behandlas det med en företrädare för den berörda personalen. Om ärendet gäller fler än en personalgrupp ska förhandlingarna ordnas på ett gemensamt möte. I vissa bolag kan det också finnas en särskild delegation för samarbetet.

Företrädare för personalgrupper är vanligen antingen en förtroendevald som valts utifrån kollektivavtalet eller ett förtroendeombud enligt arbetsavtalslagen. Om personalgruppen saknar en sådan företrädare kan gruppen som förhandlare välja till exempel ett särskilt samarbetsombud som enligt samarbetslagen valts för en mandatperiod på två år. I ärenden som gäller arbetssäkerhet och personalens hälsa kan personalen också representeras en arbetarskyddsfullmäktig. Om personalen inte har valt någon företrädare bland sig, ska arbetsgivaren föra samarbetsförhandlingarna tillsammans med alla arbetstagare som berörs av ärendet som behandlas i samarbetsförfarandet.

Ärenden som omfattas av samarbetsförfarandet

Samarbetslagen ställer arbetsgivarens förhandlingsskyldighet i förhållande till många olika slags ärenden. Förhandlingsprocessen varierar också beroende på om förhandlingarna gäller en minskning av arbetskraften, om de förs utifrån en överlåtelse av rörelse eller om det är fråga om någon annan samarbetsförhandling. Bland annat förhandlingstiderna och innehållet i förhandlingsskyldigheten är olika.

Lagen om samarbete inom företag tillämpas i företag som har minst 20 regelbundna anställda. I undantagsfall krävs dock minst 30 anställda för att samarbetslagen ska tillämpas. Arbetsgivaren är enligt samarbetslagen skyldig att inleda en förhandlingsprocess bl.a. i följande situationer:

Förändringar i företagsverksamheten

Vid samarbetsförhandlingar ska behandlas konsekvenser för personalen som följer av

  • att företaget eller någon del av det läggs ner, flyttas till en annan ort eller av att dess verksamhet utvidgas eller inskränks
  • anskaffningar av maskiner och anläggningar
  • förändringar i serviceproduktionen eller produkturvalet
  • andra motsvarande förändringar i företagsverksamheten
  • arbetsarrangemangen
  • anlitandet av utomstående arbetskraft.

Förutsättningen är att arbetsgivaren kan göra ändringarna med stöd av sin arbetsledningsrätt. Uppsägningar, permitteringar, överföringar till deltid eller lönesänkningar kommer inte i fråga. Villkoren i det personliga arbetsavtalet kan inte ändras ensidigt vid förhandlingarna.

Överlåtelse av rörelse

Skyldigheten att föra samarbetsförhandlingar gäller också situationer där det är fråga om överlåtelse av rörelse.

Minskning av användningen av arbetskraft

Om arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till att en eller flera personer sägs upp, permitteras eller överförs till deltid av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker ska samarbetsförhandlingar föras.
Arbetsgivaren får inte före samarbetsförfarandet fatta beslut om eventuella åtgärder som leder till en minskning av arbetskraften. Samarbetsskyldigheten påverkas inte av om beslutet som leder till uppsägning fattas av arbetsgivaren eller ett företag som utövar bestämmanderätten. Åtgärderna som arbetsgivaren överväger kan vara till exempel verksamhetsbeslut som leder till personalnedskärningar, som till exempel att företaget eller någon del av det läggs ner, flyttas till en annan ort eller att dess verksamhet inskränks.

Omställningsskydd

Målet med omställningsskyddet är att hjälpa personer att snabbare komma tillbaka in i arbetslivet. Läs mer om omställningsskyddet och dina rättigheter om du blir uppsag