Semesterlagen tillämpas på arbete som utförs i ett anställnings- och tjänsteförhållande. Med stöd av semesterlagen har arbetstagaren rätt till semester. Om ett arbets- eller tjänstekollektivavtal tillämpas på anställningen kan bestämmelserna om rätt till semester avvika från semesterlagen.

Semesterpenning eller semesterpremie

Lagen kräver inte att semesterpenning eller semesterpremie betalas, utan betalningen av dessa grundar sig på arbets- och tjänstekollektivavtal, avtal som ingåtts på en enskild arbetsplats eller på arbetstagarens eget arbetsavtal. Det är bäst att kontrollera vad det står om semesterpenning eller semesterpremie i kollektivavtalet som tillämpas eller fråga arbetsgivaren när du anställs.

Annan ledighet

Du kan också ta ledigt från arbetet för att vara studieledig eller alterneringsledig. En del av semestern kan också sparas och tas ut efter den egentliga semesterperioden.