Alterneringsledighet ger arbetstagaren tillfälle att ta längre ledighet som han eller hon kan använda enligt eget önskemål. Arbetstagare, tjänstemän och tjänsteinnehavare kan vara alterneringslediga.

Alterneringsledighetens längd utan avbrott är minst 100 kalenderdagar och högst 180 dagar.

Alterneringsledigheten grundar sig på frivillighet och avtal. För att kunna vara alterneringsledig måste arbetstagaren uppfylla villkoren för ledigheten. Arbetsgivaren måste anställa en arbetslös arbetstagare för hela alterneringsledighetsperioden.

Ett skriftligt avtal görs upp om alterneringsledigheten  

 • Arbetstagaren har ingen ovillkorlig rätt till alterneringsledighet utan för att kunna bli alterneringsledig ska ett avtal ingås med arbetsgivaren.
 • Alterneringsavtalet ska göras upp skriftligt.
 • I alterneringsavtalet binder sig arbetsgivaren att anställa en person som har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott eller i flera perioder i minst 90 dagar under de 14 månader som föregår alterneringsledigheten.
 • Villkoret på 90 dagar gäller inte nyutexaminerade under 30 år (högst ett år sedan examen) och inte heller personer under 25 år eller över 55 år.
 • Vikarien behöver inte anställas för samma uppgift som den alterneringslediga har utfört.

Övriga villkor för alterneringsledigheten

 • Arbetstagarens anställningstid enligt pensionslagen ska vara minst 20 år.
 • Anställningen hos samma arbetsgivare har pågått utan avbrott i minst 13 månader innan alterneringsledigheten börjar. Denna period på 13 månader kan omfatta sammanlagt högst 30 kalenderdagar oavlönad frånvaro (t.ex. permittering, oavlönad tjänstledighet).
 • Med arbetad tid likställs familjeledighet och värnplikt. Endast en fjärdedel av anställningstiden kan vara tid som likställs med arbete.
 • Anställningen ska vara på heltid eller alternativt ska arbetstagarens arbetstid vara mer än 75 procent av en heltidsanställd arbetstagares arbetstid i branschen.
 • En person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa räknas som heltidsanställd företagare kan inte vara alterneringsledig.
 • En arbetstagare kan inte gå i ålderspension direkt efter alterneringsledigheten. Den övre åldersgränsen för ledigheten är den undre åldersgränsen för ålderspension enligt pensionslagen minskad med tre år.
 • Ett eventuellt konkurrensförbud är i kraft under alterneringsledigheten.
 • Under alterneringsledigheten intjänas inte semester.
 • Efter alterneringsledigheten har arbetstagaren rätt att i första hand återgå till sitt tidigare arbete.  Om detta inte är möjligt ska den alterneringslediga erbjudas arbete enligt arbetsavtalet som motsvarar det tidigare arbetet och om detta inte heller är möjligt annat arbete i enlighet med arbetsavtalet.
 • Alterneringsledigheten kan endast avbrytas genom att komma överens om detta med arbetsgivaren.
 • Arbetstagaren bör på förhand höra sig för hos skattemyndigheten om hur alterneringsledigheten inverkar på beskattningen och hos pensionsanstalten om hur alterneringsledigheten inverkar på pensionen.
 • Under alterneringsledigheten får du rabatt på vår medlemsavgift.

Alterneringsersättning under alterneringsledigheten

Alterneringsersättning söks hos arbetslöshetskassan (om du varit medlem i IAET-kassan minst 26 veckor) eller FPA senast inom tre månader efter ledighetens början. 

 • Ersättningens storlek är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som du skulle ha rätt till om du blev arbetslös. I alterneringsersättningen ingår inte barntillägg eller andra tilläggsdelar.  
  • Du kan beräkna storleken på alterneringsledigheten med dagpenningsräknaren på IAET-kassans webbplats eller besöka FPA:s webbplats.
 • Löner och andra arbetsinkomster från en annan arbetsgivare samt inkomster från företagsverksamhet med uppgiften som bisyssla minskar alterneringsledigheten. Då grundar sig ersättningen på så kallad jämkad dagpenning. Det skyddade beloppet på 300 euro av den jämkade dagpenningen beaktas dock inte vid jämkningen av alterneringsledigheten.
 • Alterneringsersättning betalas inte för den period då personen får t.ex. sjukdagpenning. Sociala förmåner som hindrar utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning hindrar också utbetalningen av alterneringsersättning. Mer information om sociala förmåner som hindrar utbetalning av dagpenning.
 • Sociala förmåner som dras av från arbetslöshetsdagpenningen dras också av från alterneringsersättningen. Sociala förmåner som dras av från dagpenningen.
 • Alterneringsersättning fås inte t.ex. under heltidsarbete i över två veckor och inte heller under den tid då den alterneringslediga får lön av den egna arbetsgivaren eller semesterlön.