• Arbetsgivaren måste ge arbetstagarna tillfälle att säga när de vill ha semester, men i sista hand bestämmer arbetsgivaren tidpunkten inom ramen för semesterperioden.
 • Arbetsgivaren ska meddela tidpunkten för semestern till arbetstagaren senast en månad innan semestern börjar. Om detta inte är möjligt kan tidpunkten för semestern meddelas senare. Tidpunkten måste dock meddelas senast två veckor innan semestern börjar.
 • Minst 24 vardagar av semestern måste infalla under semesterperioden, dvs. 2.5–30.9.
 • Om arbetstagaren har intjänat mer än 24 dagar semester ska den överskridande delen tas ut som vintersemester 1.10–30.4.
 • I regel ska både semestern och vintersemestern vara en sammanhängande period.
 • Med arbetstagarens samtycke eller när detta krävs för att hålla arbetet i gång kan den del av semestern som överskrider 12 vardagar ges i en eller flera perioder.
 • Vintersemestern kan delas upp endast med arbetstagarens samtycke.
 • Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om att semestern tas ut under den tidsperiod som börjar vid ingången av det kalenderår då semesterperioden infaller och som upphör följande år innan semesterperioden inleds. Dessutom kan de avtala om att den del som överskrider 12 vardagar tas ut senast inom ett år efter att semesterperioden har upphört.
 • Du kan också spara semesterdagar som sparad ledighet och ta ut dem senare.
 • Om arbetstagaren vid anställningens upphörande har intjänade semesterdagar som han eller hon inte tagit ut betalas dessa som semesterersättning i samband med den sista lönen.

Hur påverkas semestern av att jag blir sjuk?

 • Om arbetstagaren är arbetsoförmögen när semestern börjar eller om han eller hon före semesterns början vet att en operation eller annan sjukvård infaller under semestern ska hela semestern (under sjukdomstiden) på arbetstagarens begäran flyttas fram.
 • Om arbetstagaren insjuknar eller råkar ut för en olycka under semestern ska semestern på arbetstagarens begäran flyttas fram efter en självriskperiod på sex dagar. Arbetstagaren har ändå rätt till fyra veckors semester.
 • Semestern flyttas inte fram automatiskt utan arbetstagaren måste begära detta. Förflyttningen ska uttryckligen begäras så att säga utan dröjsmål och en tillförlitlig redogörelse för arbetsoförmågan ska företes.
 • Semester som flyttats med anledning av arbetsoförmåga ska ges under semesterperioden och vintersemester innan följande semesterperiod börjar. Om semestern inte kan ges på detta sätt kan framskjuten semester ges efter semesterperioden under samma kalenderår och vintersemestern före utgången av följande kalenderår. Om semestern inte kan ges på ovannämnda sätt på grund av att arbetsoförmågan fortsätter ersätts semestern som inte tagits ut med semesterersättning.