Med studieledighet avses en period då arbetstagaren är befriad från de uppgifter som hör till anställningen och i stället använder tiden för utbildning eller studier. Anställningsförhållandet är ändå i kraft även under studieledigheten.

Studierna behöver inte vara förknippade med arbetsgivarens verksamhet eller de egna arbetsuppgifterna utan de kan väljas utgående från eget intresse under förutsättning att studierna bedrivs under offentlig övervakning.

När har jag rätt till studieledighet?

 • Varje arbetstagare har rätt till studieledighet när heltidsanställningen har pågått i minst ett år.
 • Du kan få studieledighet för högst två år som tas ut på en gång eller i flera perioder under fem år.
 • Om anställningens längd är minst tre månader men mindre än ett år har arbetstagaren rätt till högst fem dagars studieledighet.
 • Studieledigheten gäller alltid endast sådant arbete som ger arbetstagaren det huvudsakliga uppehället.

Hur används studieledigheten?

 • Studieledigheten grundar sig på arbetstagarens initiativ.
 • När ledigheten pågår i mer än fem arbetsdagar ska en skriftlig ansökan lämnas till arbetsgivaren minst 45 dagar innan studierna inleds.
 • Om studieledigheten är kortare än fem dagar är anmälningstiden 15 dagar innan de planerade studierna inleds. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överens om andra arrangemang.
 • Studieledigheten är en rättighet som arbetsgivaren inte kan förvägra arbetstagaren, endast flytta fram. Arbetsgivaren kan flytta fram tidpunkten för studieledighetens början med högst sex månader åt gången om det skulle medföra en avsevärd olägenhet för arbetsgivaren att bevilja studieledighet för den begärda tidpunkten. Om det är fråga om en utbildning som upprepas mer sällan än med sex månaders mellanrum får arbetsgivaren flytta fram studieledigheten högst till den tidpunkt då följande motsvarande utbildningstillfälle ordnas. Arbetsgivaren kan flytta fram studieledigheten högst två gånger i rad om arbetsgivaren har mer än fem anställda.
 • Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren skriftligt om studieledigheten beviljas eller flyttas fram minst 15 dagar innan utbildningen eller studierna inleds om studieledigheten pågår mer än fem arbetsdagar. Om studieledigheten är högst fem arbetsdagar är anmälningstiden sju dagar innan utbildningen eller studierna börjar.
 • Arbetstagaren kan också själv under vissa förutsättningar flytta fram och avbryta en beviljad studieledighet.

Anställningsförhållandet i kraft under studieledigheten

 • Anställningsförhållandet är i kraft under studieledigheten.
 • En arbetstagare kan inte sägas upp på grund av studieledighet. Även en studieledig arbetstagare kan dock sägas upp på de uppsägningsgrunder som föreskrivs i lagen.
 • Arbetstagaren har inte rätt till lön under studieledigheten om inte något annat har avtalats med arbetsgivaren.
 • När semestern räknas ut likställs studieledighet med arbetad tid, högst 30 dagar under kvalifikationsåret om arbetstagaren återvänder till arbetet efter studieledigheten.

Ekonomiska förmåner under studieledigheten?

En arbetstagare som har oavlönad studieledighet kan få vuxenutbildningsstöd för den tid utbildningen pågår. Vuxenutbildningsstödet beviljas av utbildningsfonden som också ger råd i dessa frågor.

Om förutsättningarna för beviljande av vuxenutbildningsstöd inte uppfylls kan du ansöka om studiestöd hos FPA för studieledighetsperioden.