Med våra kostnadsfria verktyg kan du analysera dina värderingar och prioriteringar i arbetslivet.

Karriärankare och arbetsmotivation

Genom att analysera dina karriärankare och andra faktorer som inverkar på arbetsmotivationen får du en mångsidigare uppfattning om vad som är viktigt för dig i arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen.

Dessutom kan du fundera över hur faktorerna för inre motivation, dvs. frihet, flow och ansvar, förverkligas i ditt arbete.

Tre faktorer för inre motivation: frihet, flow och ansvar

Finlands Ekonomer har deltagit i Filosofian Akatemias och Aalto-universitetets forskningsprojekt som undersökte inre motivation.  Inre motivation består av frihet, flow och ansvar. Om dessa psykologiska grundbehov blir tillfredsställda mår människan bra och är lycklig.

Frihet

Frihet innebär en känsla av att du kan påverka ditt eget liv. Andras vilja och handlande begränsar inte ditt handlande alltför mycket och du kan nå dina mål. Beträffande frihet är det emellertid i åtminstone lika hög grad fråga om attityder och värderingar som om tillgängliga möjligheter.

Flow

Flow innebär att du får något till stånd och når dina mål. Det betyder att du upplever dig ha kontroll över livet och kan slutföra det du åtar dig. Det är inte alltid lätt, utan känslan av kontroll och flowupplevelsen nås ofta precis när du anstränger dig till det yttersta.

Ansvar

Ansvar innebär att du är medveten om din interaktivitet och ditt beroende av andra människor. Du upplever dig höra till en grupp och du känner att det du gör och ditt liv har en betydelse även för andra människor. Hur förverkligas dessa faktorer i ditt arbete – och i ditt framtida arbete?