Arbetsgivaren får säga upp ett arbetsavtal om det till buds stående arbetet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller av orsaker i samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet har minskat väsentligt och varaktigt.

Till uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker hör en väsentlig skyldighet att erbjuda annat arbete.

Ett arbetsavtal får inte sägas upp om arbetstagaren kan placeras i eller omskolas för andra uppgifter. Arbetstagaren ska i första hand erbjudas arbete som motsvarar arbetet enligt arbetsavtalet. Om sådant arbete inte finns ska arbetstagaren erbjudas annat arbete som motsvarar hans eller hennes utbildning, yrkesskicklighet eller erfarenhet. Arbetsgivaren ska dessutom för arbetstagaren ordna sådan utbildning som de nya uppgifterna förutsätter och som med tanke på båda avtalsparterna kan anses vara ändamålsenlig och skälig.

Grund för uppsägning anses enligt lagen åtminstone inte föreligga om arbetsgivaren antingen före eller efter uppsägningen har anställt en ny arbetstagare för liknande uppgifter trots att inga förändringar i arbetsgivarens omständigheter inträffat under samma tid. Grund för uppsägning föreligger inte heller om omorganiseringen av arbetsuppgifterna inte har orsakat någon verklig minskning av arbetet.

Under moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet får en arbetstagare sägas upp av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker endast om arbetsgivarens verksamhet upphör helt och hållet.

Arbetsgivaren får säga upp en förtroendemans eller ett förtroendeombuds arbetsavtal av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker endast om förtroendemannens eller förtroendeombudets arbete upphör helt och hållet och om arbetsgivaren inte kan ordna sådant arbete som motsvarar förtroendemannens eller förtroendeombudets yrkesskicklighet eller som annars är lämpligt eller omskola honom eller henne för annat arbete. 

Omställningsskydd

Om arbetsavtalet sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker har arbetstagaren rätt till avlönad sysselsättningsledighet under uppsägningstiden. Arbetstagaren kan utnyttja ledigheten för att utarbeta en sysselsättningsplan, för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt planen, praktik, inlärning i arbetet, arbetssökande, anställningsintervjuer eller omplaceringsträning.

Ledigheten är 5–20 arbetsdagar beroende på uppsägningstidens längd.

Om arbetsgivaren regelbundet har minst 30 anställda och om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år har arbetstagaren följande rättigheter:

  • Möjlighet att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning. Träningens eller utbildningens värde ska åtminstone motsvara arbetstagarens kalkylerade lön för en månad eller den genomsnittliga lönen för en anställd som arbetar på samma ställe som den uppsagda arbetstagaren beroende på vilket belopp som är större. 
  • Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård för arbetstagaren under sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde.

Skyldighet att återanställa en arbetstagare

Arbetsgivaren är skyldig att återanställa en arbetstagare om arbetsavtalet sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Det innebär att arbetsgivaren måste erbjuda arbete åt en tidigare arbetstagare som fortfarande är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, om arbetsgivaren behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört.

Tiden för återanställande är fyra månader. Om anställningsförhållandet när det upphörde hade fortgått utan avbrott minst 12 år, är tiden för återanställande emellertid sex månader.