Arbetsgivaren får säga upp ett arbetsavtal endast av sakliga och vägande skäl. Som sakliga och vägande grunder för uppsägning som beror på eller har samband med arbetstagarens person kan anses 

  • allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet eller
  • en väsentlig förändring av de personliga arbetsförutsättningar på grund av vilka arbetstagaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter. 

Vid bedömningen av om det är fråga om sakliga och vägande grunder görs en helhetsbedömning. I bedömningen kan beaktas antalet anställda hos arbetsgivaren samt arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter som en helhet.

Som utgångspunkt får en arbetstagare inte sägas upp på grunder som har samband med arbetstagarens person förrän han eller hon har varnats.

En arbetstagare som har åsidosatt eller brutit mot sina förpliktelser som följer av anställningsförhållandet får inte sägas upp förrän han eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande. 

Innan arbetsgivaren säger upp ett arbetsavtal ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att bli hörd om skälen till att arbetsavtalet upphävs. Vid hörandet har arbetstagaren rätt att anlita ett biträde.

Före uppsägningen ska arbetsgivaren också reda ut om uppsägningen kan undvikas genom att arbetstagaren placeras i annat arbete.

Om grunden för uppsägningen är en så allvarlig överträdelse i anslutning till anställningsförhållandet att det rimligen inte kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet är en varning inte nödvändig och arbetstagarens placering i annat arbete behöver inte heller redas ut. 

Som sakliga och vägande grunder för uppsägning kan åtminstone inte anses:

1) arbetstagarens sjukdom, handikapp eller olycksfall, om inte hans eller hennes arbetsförmåga på grund därav har minskat väsentligt och för så lång tid att det inte rimligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet,

2) arbetstagarens deltagande i en stridsåtgärd som avses i lagen om kollektivavtal eller som vidtagits av en arbetstagarförening,

3) arbetstagarens politiska, religiösa eller andra åsikter eller arbetstagarens deltagande i samhälls- eller föreningsverksamhet,

4) anlitande av rättsskyddsmedel som står till buds för arbetstagaren.

Arbetsgivaren får inte säga upp ett arbetsavtal på grund av att arbetstagaren är gravid eller på den grund att arbetstagaren utnyttjar sin rätt till familjeledighet. 

På uppsägningsgrunder som har samband med arbetstagarens person får arbetsgivaren säga upp arbetsavtalet för en förtroendeman eller för ett förtroendeombud endast om majoriteten av de arbetstagare som förtroendemannen eller förtroendeombudet representerar ger sitt samtycke.