Läs mer om när du kan få rabatt på medlemsavgiften. Beakta att rabatten endast räknas på Finlands Ekonomers andel, inte på andelen till lokalföreningen, KOKO-kassan eller på tidskriftsförmånsandelen.   

Beakta följande: 

  • Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.  
  • Rabatterna räknas separat för varje månad. 
  • Ett skriftligt intyg över grunden för rabatten måste på begäran lämnas in.  
  • Grunden för rabatten måste gälla oavbrutet i minst tre månader. Denna period är även minimiperioden för rabatten.  
  • Du kan endast utnyttja en rabatt åt gången.  

Situationer som berättigar till rabatt 

Familjeledighet -50 % (den inkomstrelaterade perioden)  

Rabatt under perioden med moderskaps- eller föräldradagpenning. Rabatten beviljas endast för den period under vilken din arbetsgivare inte betalar lön till dig. Anteckna dagen då perioden med föräldradagpenning börjar som den dag då rabatten börjar. Om familjeledigheten redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Anteckna dagen då perioden med föräldradagpenning upphör som den dag då rabatten upphör. Om familjeledigheten fortsätter kan du ansöka om fortsatt rabatt.   

Familjeledighet -100 % (perioden med hemvårdsstöd) 

Rabatt under perioden med hemvårdsstöd. Anteckna dagen då perioden med hemvårdsstöd börjar som den dag då rabatten börjar. Om du redan har börjat få hemvårdsstöd kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Anteckna dagen då perioden med hemvårdsstöd upphör som den dag då rabatten upphör. Dagen då rabatten upphör ska vara senast den sista dagen det följande året. Om hemvårdsstödet fortsätter kan du ansöka om förlängning av rabatten.  

Oavlönad studieledighet/alternerings- eller tjänstledighet -50 %  

Anteckna dagen då ledigheten börjar som den dag då rabatten börjar. Om ledigheten redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Anteckna dagen då ledigheten upphör som den dag då rabatten upphör. Dagen då rabatten upphör ska vara senast den sista dagen det följande året. Om ledigheten fortsätter kan du ansöka om fortsatt rabatt.

Arbetslöshet -50 % (den inkomstrelaterade perioden)  

Den inkomstrelaterade dagpenningperioden. Anteckna dagen då perioden med inkomstrelaterad dagpenning börjar som den dag då rabatten börjar. Om den inkomstrelaterade dagpenningperioden redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Dagen då rabatten upphör ska vara senast den sista dagen det följande året. Om arbetslösheten fortsätter kan du ansöka om fortsatt rabatt. Om du får arbete ska du genast meddela detta till medlemstjänsten.  

Arbetslöshet -100 % (annan än den inkomstrelaterade perioden)

Period med grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Anteckna dagen då perioden med grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd börjar som den dag då rabatten börjar. Om perioden med grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Dagen då rabatten upphör kan vara senast den sista dagen det följande året. Om arbetslösheten fortsätter kan du ansöka om fortsatt rabatt. Om du får arbete ska du genast meddela detta till medlemstjänsten. 

Pensionär -50 %  

Anteckna dagen då du går i pension som den dag då rabatten börjar. Om du redan har gått i pension kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Rabatten gäller tills vidare.  

Nyutexaminerad -50 % (0–24 månader efter examen)   

Anteckna din examensdag som den dag då rabatten börjar. Rabatten gäller i 24 månader från din examensdag.  

Värnpliktig -50 %  

Anteckna dagen då beväringstjänsten börjar som den dag då rabatten börjar. Om beväringstjänsten redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Anteckna dagen då beväringstjänsten upphör som den dag då rabatten upphör. 

OAJ-parallellmedlemskap -50 %  

Anteckna dagen då OAJ-medlemskapet börjar som den dag då rabatten börjar. Om medlemskapet i OAJ redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Rabatten gäller tills vidare. Om ditt medlemskap upphör ska du genast meddela detta till medlemstjänsten.  

Rabatt till vilande medlemmar utomlands (slopas)

Denna rabattgrund slopas efter 2020 eftersom medlemsavgiften börjar bildas på ett nytt sätt. Utomlands bosatta medlemmar som hör till Expatriatekonomerna har ända till 2020 fått 30 procent rabatt på medlemsavgiften eftersom de inte har kunnat utnyttja tidskriftsförmånen som ingår i medlemskapet. Rabatten slopas 2021 eftersom medlemskapet för utomlands bosatta medlemmar inte längre omfattar en avgift för tidskriften.

Rabatt till ekonommake/-maka (slopas) 

Denna rabattgrund slopas efter 2020 eftersom medlemsavgiften börjar bildas på ett nytt sätt. Om två ekonomer hör till samma hushåll har den ena hittills kunnat avstå från tidskriften som ingått i medlemskapet och på så sätt fått 30 procent rabatt på medlemsavgiften. Från och med 2021 bestämmer varje medlem själv om han eller hon vill betala den separat prissatta medlemsförmånstidskriften eller inte.  

Pensionärsrabatt på 70 procent (slopas) 

Denna rabattgrund slopas efter 2020 eftersom medlemsavgiften börjar bildas på ett nytt sätt. En pensionerad medlem har tidigare fått 70 procent rabatt om han eller hon har avstått från medlemsförmånstidskriften som automatiskt ingått i medlemskapet. Från och med 2021 betalar medlemmarna en separat avgift om de vill prenumerera på en medlemsförmånstidskrift. Pensionärsrabatten på 70 procent ändras till en rabatt på 50 procent som inte omfattar medlemsförmånstidskriften.