Talousosaaminen strategisen johtamisen työkaluna

Talousosaamisen sekä strategisen johtamisen oppien yhdistäminen on arkipäivää minkä tahansa yrityksen johtoportaassa. Opiskeluiden aikana näin ei useimmiten kuitenkaan ole, vaan laskentatoimi ja johtaminen ovat pysyneet tiukasti omina oppiaineinaan. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa asiaan on tartuttu luomalla opintojakso, jossa talousosaaminen yhdistetään strategiseen johtamiseen sekä teorian että käytännön tasolla.

Yritystutkimuksen erityiskysymyksiä -kurssi on luentojen ja harjoitusten osalta toteutettu kahtena peräkkäisenä viikonloppuna niin, että myös työssäkäyvillä aikuisopiskelijoilla on sille mahdollisuus osallistua. Opintojaksolla pyritään yhdistämään teoria käytäntöön mahdollisimman todentuntuisesti. Siksi useista suomalaisista PK- ja suuryrityksistä tuttu Navita -simulointimalli on ollut opintojaksolla aktiivisessa käytössä mahdollistaen muun muassa erilaisten rinnakkaisten tulevaisuuden skenaarioiden luomisen analyysin kohteena olevalle yritykselle.

Intensiiviviikonloppujen rakenne on tukenut oppimista niin, että ensin teoriapainotteisilla luennoilla luodaan pohja käytännön case-harjoitusten ratkaisemiselle. Caseja on ratkottu pienryhmissä, 20 minuuttia kutakin, minkä jälkeen kolme satunnaisesti valittua ryhmää esittelee casensa muille opiskelijoille toimien samalla keskustelujen käynnistäjinä.

Intensiiviviikonloppujen välillä opiskelijat ovat lisäksi tehneet välitehtävän, jossa tulee soveltaa strategisen suunnittelun työkaluja case -yritykseen. Lisäksi opintojakson vaatimuksiin on kuulunut laaja, laskentatoimea ja strategista johtamista yhdistävä ja käytäntöön soveltava paritehtävä, 30 – 40 sivua pitkä harjoitustyö. Tähän työhön parit ovat saaneet valita kohdeyrityksen, jonka strategisista analyyseista, valinnoista ja täytäntöönpanoista heidän täytyy esittää analyyttinen ja perusteltu näkemys.

Opintojakson arvostelu on perustunut harjoitustyöhön, jolle kurssin kolme luennoitsijaa ovat määritelleet selkeät arviointiperusteet. Opintojaksoa on kiitelty siitä, että sen luento- ja harjoitusosuudet on limitelty yhteen järkevällä ja motivoivalla tavalla. Lisäksi kolmen luennoitsijan käytäntö on lisännyt opiskelijoiden mielenkiintoa sekä taannut sen, että tietoa ja erilaisia näkemyksiä on tarjolla valtava määrä. Opiskelijat ovat myös kiitelleet avointa keskusteluilmapiiriä, joka kurssilla rajallisen osallistujamäärän ansiosta vallitsee. Kurssin ansiosta moni opiskelija on kertonut tiedostavansa laskentatoimen ja johtamisen yhteyden paljon entistä paremmin.