Valvomme etujasi.

Suomen Ekonomien tavoitteena on parempi työelämä

Suomen Ekonomit tekee työtä paremman työelämän ja ekonomien palkkojen, työehtojen ja työhyvinvoinnin eteen. Suomen Ekonomit on mukana neuvottelemassa työehtosopimuksista ja työelämäkysymyksistä osana Akavaa ja akavalaisia neuvottelujärjestöjä.

Kestävällä johtajuudella taklataan haasteita

Työmarkkinatoimijana Suomen Ekonomit haluaa olla mukana kehittämässä työelämää ja kestävää johtajuutta Suomessa. Painopisteemme on työelämäsuhteiden ymmärtäminen ja niiden osaaminen.

Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä puolet toimii johtajina ja esimiehinä, joten erityisesti johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on Suomen Ekonomeissa vahvasti esillä. Myös kauppatieteellisen yliopistokoulutuksen sisältöön vaikuttamalla Suomen Ekonomit vaikuttaa johtamiseen ja esimiesosaamiseen.

Korvaamattomat ylityöt ovat harmaata työtä

Suomen Ekonomit tavoitteena on, että työtunneista pidetään asianmukaisesti kirjaa ja että ylityöt ja matka-ajat maksetaan työaikalain mukaisesti. 39 prosenttia ekonomivastaajista ei saa ylitöistään korvausta tai niiden katsotaan kuuluvan peruspalkkaan.

Ekonomien matka-ajat kuuluu korvata

Työpaikoilla on hyvä sopia yhdessä, kuinka töissä matka-aika korvataan. Moni ekonomi on työehtosopimuksien ulkopuolella ja Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa on kirjattu niukasti työmatkustamisesta. Monien muiden henkilöstöryhmien työehtosopimuksissa on tarkkoja säännöksiä työssä matkustamisen korvauksista.

Suomen Ekonomien mielestä myös ekonomeille kuuluu korvaus työssä matkustamisesta.

Yli 60 prosenttia Suomen Ekonomien jäsenistä ei saa työmatkoistaan korvausta tai korvaus on katsottu osaksi peruspalkkaa. Yli 80 prosenttia jäsenistä on matkustanut työasioissa omalla ajallaan.

Suomalainen työelämä ei ole tasa-arvoinen

Suomalaisen työelämän epätasa-arvosta kertovat palkkaerot ja vanhempainvapaiden aktiivisempi käyttö naisilla. Suomen Ekonomit tekee työtä tasa-arvoisemman työelämän eteen ja kannustaa naisia tarttumaa rohkeasti työelämän haasteisiin.

Suomen Ekonomit haluaa kaventaa myös eroja palkoissa ja perhevastuiden jakaantumisessa. Suomen Ekonomit kannattaa perhevapaiden jakoa 6+6+6 –mallin mukaisesti. Mallissa äideille ja iseille ovat nimikoidut osuudet ja kolmannen osuuden käyttäjä perheiden itsensä valittavissa.

Perhevapaalta palaava työntekijä kohtaa usein ongelmia palatessaan takaisin työhönsä. Suomen Ekonomit ajaa kuuden kuukauden perhevapaan jälkisuojaa

Ekonominaiselle kuuluu sama palkka

Naisekonomien keskipalkat yksityisellä sektorilla ovat noin 75 prosenttia miesekonomien keskipalkoista. Keskeisin palkkaeron selittäjä on miesten sijoittuminen naisia useammin vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin. Asennemuutoksen lisäksi naisten pitää tarttua ylennyksiin ja pyytää lisää palkkaa.

Nais- ja miesekonomien välinen selittämätön palkkaero on noin 11 prosenttia yksityisellä sektorilla ja neljä prosenttia valtiolla. Ekonomien selittämätön palkkaero ei ole kaventunut yksityisellä sektorilla sitten 1990-luvun. Selittämättömällä palkkaerolla viitataan miesten ja naisten palkoissa oleviin eroihin, kun verrataan samanlaisia tehtäviä ja samanlaisilla ominaisuuksilla olevia miehiä ja naisia.