Yleisimmät ekonomien ammattinimikkeet

Ekonomeja työskentelee yli 4 400 erilaisella tehtävänimikkeellä. Suomen Ekonomien jäsenrekisterissä yleisin ammattinimike on toimitusjohtaja, toiseksi yleisin controller, kolmanneksi talouspäällikkö.

Muita yleisimpiä Suomen Ekonomien jäsenten ammattinimikkeitä ovat konsultti, talousjohtaja, Business Controller, johtaja, projektipäällikkö, tilintarkastaja, lehtori, Manager, yrittäjä, markkikointipäällikkö, myyntipäällikkö, kehityspäällikkö, Accountant / kirjanpitäjä, opettaja, myyntijohtaja, rahoituspäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja pankinjohtaja.

Noin kolmannes ekonomeista asiantuntijoita. Keskijohdon tehtävissä ekonomeista työskentelee noin neljännes. Johdon ja ylimmän johdon tehtävissä on noin viidennes ekonomeista. Loput ovat toimihenkilöitä, opetushenkilökuntaa tai yrittäjiä.

Talouspäällikkö / Talousjohtaja

Talouspäällikkö vastaa taloushallinnosta, liiketoimintojen ylläpidosta, raportoinnista, ennusteiden ja budjettien laatimisesta ja seurannasta, kirjanpidosta, kassasuunnittelusta sekä taloushallinnon esimiestehtävistä. Talouspäällikkö kehittää taloustoimintojen ja –prosesseja ja seuraa lainsäädännön muutoksia.

Controller / Assistant Controller / Business Controller

Controller työskentelee taloushallinnossa. Controllerin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi taloudellisen tiedon tuottaminen ja analysointi, osallistuminen budjettiprosessiin ja -seurantaan sekä sisäiseen tarkastukseen, raportointi, raportointijärjestelmien ja suorituskykymittaristojen ylläpitäminen ja kehittäminen, taloudellisten ohjeistusten laatiminen, yrityksen taloudellisena neuvonantajana toimiminen sekä päätöksenteon tukeminen.
 

Rahoitusjohtaja

Rahoitusjohtaja voi vastata rahoituksen myynnistä asiakkaille, yksittäisen rahoitushankkeen analysoinnista ja strukturoinnista yhdessä hanketiimin kanssa sekä tekee asiakkaille rahoitusjärjestelyitä. Rahoitusjohtaja on rahoituksen asiantuntija, joka aktiivisesti seuraa rahoitusmarkkinoita ja tuntee rahoitusalan, yrityksen liiketoiminnan ja eri rahoitusinstrumentit.

Myyntipäällikkö / tuotepäällikkö, avainasiakaspäällikkö

Myyntipäällikkö johtaa yrityksen myyntiosaston toimintaa. Hän voi organisoida myyntiä ja seurata raporttien avulla sen kehitystä, suunnitella kampanjoita, laatia tavoitteita ja seurata ja seurata niiden toteutumista. Myyntipäällikkö pitää yllä asiakassuhteita ja hankkii jälleenmyyjiä ja muita yritysasiakkaita.

Työhön kuuluu yleensä runsaasti myyntineuvotteluja ja tarjousten tekemistä. Lisäksi myyntipäällikkö voi perehdyttää ja kouluttaa yrityksen muita myynnin parissa työskenteleviä henkilöitä, kuten myyjiä ja tuote-esittelijöitä.


Myyntipäällikön vastuualue saattaa muodostua alueellisesti tai sitten tuotteen tai asiakkaiden mukaan. Tällöin nimikkeitä voivat olla esimerkiksi alue- tai piiripäällikkö, tuotepäällikkö tai avainasiakaspäällikkö.

Markkinointipäällikkö / markkinointijohtaja

Markkinointipäällikkö vastaa yrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtäviin voi kuulua markkinatutkimusten tekoa, mainoskampanjoiden laatimista ja toteuttamista sekä asiakassuhteiden hoitoa sekä myynninedistämistä, tiedotusta ja PR-työtä. Hän yleensä laatii vuosittaiset markkinointisuunnitelmat ja budjetit yhteistyössä yritysjohdon, tuotepäälliköiden ja myyntihenkilöstön kanssa.

Henkilöstöpäällikkö / henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpäällikkö työskentelee yrityksen tai julkishallinnon organisaation henkilöstöhallinnon johdossa. Tehtäviin kuuluu henkilökunnan rekrytointia, siirto- ja irtisanomisasioita, työsuhde- ja palkka-asioita, henkilökunnan osaamisen kehittämistä ja hyvän työilmapiirin luomista. Työnkuvaan voi kuulua myös henkilöstösuunnittelua.

Henkilöstöpäällikölle kuuluvat myös sisäisiin henkilövalintoihin, ylennyksiin ja siirtoihin liittyvät asiat. Työnantajan joutuessa lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä, henkilöstöpäällikkö hoitaa yleensä myös näitä toimenpiteitä työnantajan edustajana. Yleisiä henkilöstöasioita ovat esimerkiksi työsuhteen ehtoihin, työsopimuksiin, lomiin, virkavapauksiin yms. liittyvien asioiden hoitaminen.

Myös osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön pitäminen organisaation palveluksessa henkilökunnan motivoinnin ja hyvän työilmapiirin luomisen ja ylläpitämisen keinoin kuuluu usein työnkuvaan.

Tilintarkastaja / KHT-Tilintarkastaja

Tilintarkastajat tarkastavat kirjanpitoa ja hallintoelinten toimintaa tilikauden aikana ja sen päätyttyä sekä tilinpäätöksen. Tilintarkastajat antavat yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen, jossa he kertovat tekemästään tarkastuksesta ja sen tuloksista. Tilintarkastajien pätevyystasoa osoittavat lyhenteet KHT ja HTM. KHT tarkoittaa Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa ja HTM kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa.

Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä tekee kirjanpitoa ja muuta taloushallintaa tilinpäätöksineen sekä taloushallinnon konsultoinnin tehtäviä. Työtehtävät sisältävät myös esimerkiksi kuukausiraportointia, reskontran hoitoa ja pääkirjanpitoa.


Projektipäällikkö

Projektipäällikkö hallinnoi organisaation projekteja. Projektipäällikkö on vastuussa projektin tavoitteiden saavuttamisesta. Hän ei yleensä osallistu projektin varsinaisten tehtävien tekemiseen, vaan projektipäällikön pääasialliset tehtävät ovat yleensä selkeiden ja saavutettavien projektitavoitteiden määrittely, projektin vaatimusmäärittely, kommunikointi sidosryhmien välillä, eri osapuolten yhteistyön varmistaminen sekä projektin ajan, kustannusten ja laadun valvonta.


Usein projektipäällikkö myös toimii asiakkaan edustajana. Ekonomeja työskentelee erityisesti taloushallinnon projekteissa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalla on vastuu päivittäisestä yrityksen hallinnoimisesta. Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut on määritelty pääasiassa osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu usein tiettyjen hallituksen tai muun yhtiön päättävän elimen asettamien tulosten saavuttaminen.

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtajan tulee hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Juoksevaan hallintoon kuuluu lähinnä yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja valvominen sekä sopimusten hankkiminen ja solmiminen. Toimitusjohtajan vastuulla olevaan juoksevaan hallintoon kuuluu esimerkiksi vastuu yhtiön työntekijöiden palkanmaksun, ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun suorittamisen hoitamisesta ja valvomisesta sekä vastuu yhtiön maksettavaksi tulevien verojen ja julkisten maksujen suorittamisesta. Toimitusjohtajan on huolehdittava näistä joko henkilökohtaisesti tai järjestettävä yhtiölle sellainen organisaatio, joka varmistaa kyseessä olevien maksujen maksamisen.