Teknologiateollisuuden työehtosopimus - TES 2014-2016

Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelee teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen työnantajaa edustavan Teknologiateollisuus ry:n kanssa.

Työehtosopimus on yleissitova, eli kaikkien alan työnantajien, myös järjestäytymättömien, tulee noudattaa sitä.

Palkankorotukset

 • 20 euron korotus 1.3.2014
 • 0,4 prosentin korotus 1.3.2015, ellei muuta paikallisesti sovita.

Työaika

 • Säännöllisen työajan pituus sovitaan työsopimuksella ja järjestetään työaikalain mukaan.
 • Säännöllinen työaika on lain mukaan enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.

Liukuva työaika

Paikallisesti voidaan sopia liukuvan työajan järjestämisestä, liukuvan työajan liukumarajoista ja kertymästä työaikalaista poiketen, kuitenkin niin, että kertymä voi olla enintään 120 tuntia.

Ylityö

 • Ylityötä on työ, jota tehdään yli lainmukaisen säännöllisen työajan enimmäismäärien (8 h/vrk ja 40 h/vko).
 • Ylityö korvataan työaikalain mukaan. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka tai vastaava korotettu vapaa.
 • Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka tai vastaava korotettu vapaa.

Työaikapankki ja etätyö

 • TES sisältää pöytäkirjan työaikapankeista ja etätyöstä.
 • Molemmat ovat suosituksia, joiden pohjalta pyritään paikallisesti neuvottelemaan.

Vapaa-aikana matkustaminen

Vapaa-aikana matkustamisen korvaamisesta sovitaan paikallisesti.

Lomaraha

 • Lomarahaa maksetaan 50 prosenttia ylemmän toimihenkilön vuosilomapalkasta, ellei paikallisesti sovita toisin.
 • Lomaraha maksetaan vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita.

Sairausajan palkka

Ylemmällä toimihenkilöllä on työkyvyttömyyden vallitessa oikeus saada palkkansa luontoisetuineen seuraavasti: mikäli työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään

 • 1 kuukauden, mutta vähemmän kuin 1 vuoden, 4 viikolta
 • 1 vuoden, mutta vähemmän kuin 5 vuotta, 5 viikolta
 • 5 vuotta tai kauemmin, 3 kuukaudelta.

Perhevapaat

 • Työnantaja maksaa ylemmälle toimihenkilölle äitiysvapaan ajalta täyden palkan kolmelta kuukaudelta edellyttäen, että hänen työsuhteensa on yhdenjaksoisesti jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.
 • Ylemmälle toimihenkilölle maksetaan isyysvapaan ajalta palkka luontoisetuineen enintään kuuden arkipäivän jaksoon sisältyviltä työpäiviltä edellyttäen, että hänen työsuhteensa on yhdenjaksoisesti jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.

Tilapäinen poissaolo

Ylemmän toimihenkilön alle 10-vuotiaan oman lapsen tai muun samassa taloudessa pysyvästi asuvan alle 10 vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa, annetaan ylemmälle toimihenkilölle välttämätöntä tilapäistä palkallista vapaata enintään 4 työpäivää.

Luottamushenkilö (=luottamusmies)

 • Ylemmillä toimihenkilöillä on oikeus valita luottamushenkilö edustamaan ylempiä toimihenkilöitä työsuhdeasioissa ja työehtosopimuksen soveltamista koskevissa kysymyksissä.
 • Luottamusmies valitaan YTN-liittoihin järjestäytyneiden ylempien toimihenkilöiden keskuudesta, ja valintaan saavat osallistua kaikki työpaikan ylemmät toimihenkilöt.

Ota yhteyttä

Asiamies

Tage Lindberg

p. +358405133969

tage.lindberg@ekonomit.fi