Osaaminen toiminnan ytimessä vuonna 2017

13.3.2017 13:22

Talouden ristiaallokossa ja organisaatioiden jatkuvassa muutoksessa osaaminen ja sen kehittäminen niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolla ovat avaimemme menestykseen.

Ekonomiyhteisön vuoden 2017 teema on Ytimessä osaaminen. Teeman avulla haluamme nostaa esille osaamisen ja sen kehittämisen merkitystä sekä laajentaa yhteiskunnallista keskustelua osaamisesta, sen tuloksellisuudesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

Tahdomme muistuttaa jäseniämme siitä, että jokainen voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa oman osaamisensa näkyväksi tekemiseen ja kehittämiseen.

Tunnistatko oman osaamisesi? 

Aina ei ole helppo kertoa, mitä osaa. Tehtäväkohtaista osaamista tietyltä toimialalta on helppo kuvailla – "olen raskaan teollisuuden sisäisen laskennan ammattilainen". Kuvaus on kuitenkin melko suppea. Pahimmillaan kukaan lähityökavereiden lisäksi ei edes ymmärrä, mistä siinä on kyse.

Siksi osaamisestaan on osattava kertoa laajemminkin: työelämätaitojen ja metataitojen kautta. Työelämätaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tai tiimityövalmiuksia. Metataidoilla taas viitataan kokonaisuuksien hallintaan, ongelmaratkaisuun, stressinsietokykyyn tai päätöksentekotaitoihin. Moni saattaa pitää näitä itsestäänselvyyksinä eikä erityisinä taitoina, mutta on ratkaisevaa osata kuvailla näitä taitoja itsessään.

Jokaisen on tärkeää miettiä, miten oma osaaminen tehdään näkyväksi ansioluettelossa, sosiaalisen median kanavissa ja omissa verkostoissa niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. Esimerkiksi asiantuntijaprofiilin rakentaminen sosiaalisessa mediassa on yksi tapa tehdä omaa osaamista näkyväksi.

Suomen Ekonomit tarjoaa jäsenilleen muun muassa koulutuksia osaamisen kehittämiseen, vinkkejä ansioluettelon hiomiseen ja ura- ja työnhaun valmennuksia, verkkokoulutuksia sekä ammatillisen kehittymisen tilaisuuksia. Myös ekonomiyhdistykset ympäri maan tarjoavat paljon koulutuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia, joiden avulla itse kukin voi parantaa omaa osaamistaan.

Jaetaanko teillä osaamista?

Osaamisen kehittämisessä yhteisön näkökulmasta olennaisia ovat osaamisen jakamiset tavat ja oppimismahdollisuuksien luominen – miten tiedot ja taidot tulevat jaetuksi koko yhteisön hyväksi?

Osaamisen jakaminen on tiukasti kytköksissä paitsi organisaation kulttuuriin myös toimintatapoihin ja prosesseihin, jotka tukevat sitä. Näiden kehittäminen ja johtaminen kuuluvat organisaatioiden strategiatasolle.

Mentorointi on perinteinen osaamisen jakamisen tapa. Nykyään verkostojen hyödyntäminen nousee myös tärkeään rooliin, vaikkei verkostoitumistilaisuuksissa small talk olekaan suomalaisille luontevin tapa jakaa osaamistaan. Tavoitteemme tänä vuonna Ekonomeissa on löytää toimintamalleja, jotka verkostoissa edesauttavat osaamisen jakamista.

Kuka saa kehittyä?

Yhteiskunnan tasolla osaamisen kehittämisessä merkityksellisiä ovat erilaiset kouluttautumismahdollisuudet, kannustimet, koulutuspoliittiset valinnat sekä viime kädessä tuottavuus ja kansallinen kilpailukyky.

Haluamme vaalia yhteiskuntaa, jossa ihminen saa pitää huolta osaamisestaan, sillä sen kehittäminen pidentää tutkitusti työuria. Samoin työttömän osaamisen kehittäminen parantaa työllistymisen mahdollisuuksia.

Työttömänä olevien kauppatieteilijöiden kokemukset omaehtoisen osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista työttömyysturvalla ovat haasteellisia. Suomessa tulee olla sellaisia kannustinjärjestelmiä, että oman osaamisen kehittäminen on aina kannattavaa, eikä rangaistavaa.

Haluamme lisätä työttömien omaehtoisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia esimerkiksi sallimalla työttömille nykyistä laajemmat valtuudet opiskella ja kehittää itseään työttömyyden aikana. Myös TE-toimistojen käytäntöjen yhtenäistäminen auttaa työllistymistä edistävän koulutuksen hyväksymisessä.

Kuka ansaitsee 10 000 euroa osaamisen kehittämisestä?

Organisaatioiden mahdollisuudet kehittää henkilöstöään ovat moninaiset. Nopea muutos haastaa ne miettimään omaa osaamistaan ja sen kehittämistä vastuullisesti.

Haluamme palkita organisaatioita, jotka menestyksekkäästi näin tekevät. Siksi olemme lanseeranneet Osaamisen kehittämisen palkinnon 2017 osana Ytimessä osaaminen -teemavuotta. Se luovutetaan organisaatiolle tunnustuksena osaamisen kehittämisen toiminnasta ja on suuruudeltaan 10 000 euroa. 

Osaamisen kehittämistä organisaatiossa voi olla esimerkiksi kokonaisvaltainen suunnitelma henkilöstön kouluttautumisesta, mahdollistava ilmapiiri ja positiivinen asenne jatkuvaa oppimista kohtaan, mahdollisuudet rahoittaa uuden oppimista ja uusien toimintatapojen lanseeraaminen. Tavoitteena on koko organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen. 

Suomen Ekonomien jäsenet voivat ehdottaa omalla jäsenyhdistykselleen palkinnon saajaksi pk-yritystä (25–250 henkilöä) tai vastaavan kokoista organisaatiota tai yhteisöä. Ehdottaa voi myös organisaation osaa tai tiimiä.

Kilpailu on auki 20.3. saakka. Palkinto luovutetaan organisaatiolle 20.5. Kuopion liittokokouksessa. Lue lisää täältä.