Tietotekniikan palvelualojen työehtosopimus - TES

Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelee tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen yhdessä Tietoalan toimihenkilöiden sekä työnantajaa edustavan Teknologiateollisuuden kanssa.

Työehtosopimus on yleissitova, eli kaikkien alan työnantajien, myös järjestäytymättömien, tulee noudattaa sitä.

Työehtosopimus ei koske yrityksen johtoa eikä sellaisessa asemassa olevia, jotka edustavat työnantajaa työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden työehtoja määrättäessä.

Sopimuskausi

1.11.2016 – 31.10.2017

Lue koko Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Palkantarkistukset

Vuosi 2016

 • Paikallinen sopimus palkkaratkaisusta tehdään 30.11.2016 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.
 • Neuvottelut paikallisesta palkkaratkaisusta käydään luottamusmiehen kanssa tai ellei luottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden tätä tarkoitusta varten valitseman edustajan tai työpaikan kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä.
 • Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, työnantaja toteuttaa mahdolliset palkkojen tarkistukset oman palkkapolitiikkansa mukaisesti.

Vuosi 2015

 • Vuoden 2015 palkkaratkaisu on rakenteeltaan samanlainen kuin vuosien 2013 ja 2014.
 • Paikalliset neuvottelut tulee käydä 30.9.2015 mennessä.
 • Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan kuukausipalkkoja luotoisetuineen yleiskorotuksella, joka on 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Korotus maksetaan viimeistään 1.11.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Vuosi 2014

 • Vuoden 2014 palkkaratkaisu on rakenteeltaan samanlainen kuin vuoden 2013.
 • Paikalliset neuvottelut tulee käydä 31.10.2014 mennessä.
 • Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan kuukausipalkkoja luotoisetuineen 0,4 prosentin yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Vuosi 2013

 • Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 30.11.2013 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.
 • Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava ratkaisu.
 • Tavoitteena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.
 • Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus.
 • Neuvottelut käydään työnantajan ja luottamusmiehen kesken tai ellei luottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden tätä tarkoitusta varten valitseman edustajan tai työpaikan kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä.
 • Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan kuukausipalkkoja luotoisetuineen20 euron yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Matkustusmääräykset

Työnantaja korvaa kaikki tarpeelliset työmatkasta aiheutuneet kustannukset, joihin luetaan esimerkiksi majoituskustannukset, matkalippujen hinnat ja matkatavarakustannukset. Päiväraha maksetaan, kun työntekijän työntekemispaikka on yli 40 kilometrin etäisyydellä työntekijän vakituisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä kummasta matka tehdään. Lisäksi työntekemispaikan on oltava vähintään 15 kilometrin etäisyydellä sekä työntekijän vakituisesta työntekopaikasta että asunnosta.

Matkakustannukset ja päivärahat:

1. Kokopäiväraha suoritetaan, kun työmatka on kestänyt yli 10 tuntia.
2. Osapäiväraha maksetaan, kun työmatka on kestänyt yli 6 mutta enintään 10 tuntia.
3. Täyden matkavuorokauden jatkeena olevasta vajaavuorokaudesta maksetaan osapäiväraha, kun ylitys on vähintään 2 ja enintään 6 tuntia, ja kokopäiväraha, kun ylitys on yli 6 tuntia.

Päiväraha on määrältään se, jonka verohallitus vuosittain verovapaaksi vahvistaa.

Työmatkoista aiheutuvien kustannusten ja korvausten maksamisesta voidaan paikallisesti sopia toisin. Kaikki ennen 1.11.2013 voimassa olleet yrityksessä sovellettavat matkakustannusten korvauskäytännöt jäävät voimaan, ellei niistä sovita työehtosopimuksen mukaisesti paikallisesti toisin.

Matka-ajan korvaus

Jos työntekijä matkustaa työnantajan määräyksestä työtuntijärjestelmän mukaisena vapaa-aikanaan, maksetaan matkustamiseen käytetyltä ajalta korvauksena peruspalkka kuitenkin enintään 8 tunnilta työpäivänä ja 16 tunnilta vapaapäivänä. Matka-aikaan luetaan täydet puolet tunnit. Matka-aikaa ei lueta työajaksi.

Työaika

 • Säännöllinen työaika päivätyössä on enintään 7,5 tuntia vuorokaudessa sekä 37,5 tuntia viikossa.
 • Lauantait ja sunnuntait sekä joulu- ja juhannusaatto ovat vapaapäiviä.
 • Vuorotyöstä on omat määräyksensä.

Työajan pidentäminen 24 tunnilla

 • Säännöllisen työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuodessa sovitaan paikallisesti 30.11.2016 mennessä. Sopimus tehdään kirjallisesti ja se tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2017.
 • Paikallisen sopimuksen työajan pidentämisestä tekee luottamusmies tai rekisteröity yrityskohtainen työntekijöiden yhdistys. Jos näitä ei ole, paikallisen sopimuksen tekevät työntekijät sopimallaan tavalla yhdessä työnantajan kanssa.
 • Mikäli paikallista ratkaisua työajan pidentämistä koskien ei saavuteta 30.11.2016 mennessä, työnantajalla on mahdollisuus viikon ilmoitusaikaa noudattaen pidentää työntekijän päivittäistä säännöllistä työaikaa enintään 2 tunnilla päivässä. Jos päivittäisen työajan pidentäminen edellyttää työntekijän suostumusta ja työntekijä kieltäytyy työajan pidentämisestä, työaikaa voidaan osoittaa myös työntuntijärjestelmän mukaiselle vapaapäivälle.

Lisätyö

 • Lisätyötä on työ, jota tehdään säännöllisen työajan ja pisimmän lainmukaisen säännöllisen työajan (8 h/vrk ja 40 h/vko) välisenä aikana.
 • Lisätyöstä maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka.

Ylityö

 • Ylityötä on työ, jota tehdään yli lainmukaisen säännöllisen työajan enimmäismäärien (8 h/vrk ja 40 h/vko).
 • Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.
 • Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Sunnuntaityö

 • Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä sekä kello 17 jälkeen uudenvuoden aattona tehdystä ylityöstä maksetaan yksinkertaisen tuntipalkan suuruinen sunnuntailisä kaikilta kyseisenä päivänä tehdyiltä tunneilta.
 • Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla lisä- tai ylityötä, maksetaan siitä lisä- ja ylityökorvaukset normaalisti.

Varallaolo

 • Jos työntekijä on velvollinen olemaan päivystysvalmiudessa, josta hänet tarvittaessa voidaan sovitulla tavalla kutsua työhön, maksetaan hänelle varallaoloajasta puolet tuntiansion mukaisesta palkasta.
 • Varallaolokorvaus maksetaan vähintään neljältä varallaolotunnilta.

Puhelinsoittokorvaus

 • Jos työasioita koskeva soitto tapahtuu työntekijän vapaa-aikana, suoritetaan hänelle korvauksena yksinkertainen tuntipalkka yhdeltä tunnilta.
 • Kello 21.00 ja 06.00 välisenä aikana sekä sunnuntaisin, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä tapahtuneesta soitosta suoritetaan korvasuksena yksinkertainen tuntipalkka kahdelta tunnilta.

Hälytystyö

 • Hälytystyötä tehdään hälytyskutsun perusteella, jolloin työntekijä poistuttuaan työpaikalta joutuu ryhtymään työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella.
 • Hälytystyöstä maksetaan vähintään tunnin palkka ja hälytysrahaa erikseen määritellyllä tavalla.

Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan.

Lomaraha

Työntekijälle maksetaan lomarahana 50 prosenttia hänen lakisääteisen vuosilomansa palkasta vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita.

Sairastuminen

Palkka maksetaan kunkin työkyvyttömyystapauksen yhteydessä työsuhteen alettua seuraavasti:

 • alle 3 vuotta, neljän viikon ajalta
 • 3 vuotta, mutta alle 5 vuotta, viiden viikon
 • 5 vuotta, mutta alle 10 vuotta, kuuden viikon
 • vähintään 10 vuotta, kahdeksan viikon ajalta.

Työehtosopimuksessa on lisäksi normistoa lääkärintarkastuksiin liittyen (20 §).

Perhevapaat

 • Työnantaja maksaa naispuoliselle työntekijälle lakimääräisen äitiysvapaan yhteydessä palkan kolmelta kuukaudelta. Edellytyksenä on, että työsuhde on yhdenjaksoisesti jatkunut vähintään viisi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.
 • Työnantaja maksaa työntekijälle isyysvapaan ajalta palkan luontoisetuineen kuuden arkipäivän jaksoon sisältyviltä työpäiviltä. Isyysvapaan palkkaa maksetaan vain ensimmäisen isyysvapaajakson osalta. Edellytyksenä on, että työsuhde on yhdenjaksoisesti jatkunut vähintään viisi kuukautta.
 • Työntekijällä, joka on adoptoinut alle kouluikäisen lapsen, on oikeus saada kolmen kuukauden pituinen palkaton adoptointiloma.

Tilapäinen poissaolo

Palkka- ja muita etuja ei vähennä työpäivänä tapahtuva lyhyt poissaolo, joka johtuu:

 • Lähiomaisen äkillisestä sairaudesta, kuolemasta tai hautajaisista.
 • Työntekijän alle 10-vuotiaan lapsen tai alle 18-vuotiaan vammaisen lapsen äkillisestä sairaustapauksesta: enintään 4 päivää.
 • Omista vihkiäisistä tai parisuhteen rekisteröimisestä.
 • Työntekijän 50- ja 60-vuotispäivistä, mikäli työsuhde on jatkunut vähintään vuoden.
 • Asuntomuutosta: enintään kerran kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana.
 • Asevelvollisten kutsuntatilaisuuteen osallistumisesta. Kertausharjoituksiin osallistumisesta maksetaan työntekijälle palkan ja reserviläispalkan välinen erotus.
 • Kunnanvaltuuston tai -hallituksen taikka lakisääteisten vaalien vaalilautakunnan tai -toimikunnan työskentelyyn osallistumisesta. Työntekijälle maksetaan palkan ja ansiomenetyksen korvauksen erotus hänen osallistuessaan edellä mainittujen ryhmien kokouksiin työaikana.
 • Osallistumisesta valittuna edustajana Akavan, YTN:n ja Tietoalan toimihenkilöt ry:n sekä niiden valtakunnallisten jäsenjärjestöjen liitto-, edustajisto- tai vuosikokoukseen, tai mainittujen järjestöjen hallituksen tai sen asettaman toimikunnan kokouksiin.

Luottamusmiesjärjestelmä

 • Luottamusmiessopimus koskee Teknologiateollisuus ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa olevia työntekijöitä.
 • Luottamusmiehen valitsevat YTN:ään tai Tietoalan toimihenkilöihin järjestäytyneet yrityksen työntekijät.
 • Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen yrityksen palveluksessa oleva työntekijä, joka kuuluu työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin ja on järjestäytynyt YTN-liittoihin tai Tietoalan toimihenkilöihin sekä on perehtynyt työpaikan olosuhteisiin.
 • Luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on toimia YTN-liittoihin ja Tietoalan toimihenkilöihin järjestäytyneiden henkilöiden edustajana työsuhteen ehtoja ja yt-lain mukaisia asioita koskevissa neuvotteluissa.

Ota yhteyttä

Asiamies

Kosti Hyyppä

p. +358201299253

kosti.hyyppa@ekonomit.fi