Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä on vapautettu työsuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Työsuhde pysyy kuitenkin voimassa opintovapaan aikana.

Opiskelun ei tarvitse liittyä työnantajan toimintaan tai omiin työtehtäviin, vaan opinnot voi valita oman mielenkiinnon pohjalta, kunhan opiskelu on julkisen valvonnan alaista.

Milloin on oikeus opintovapaaseen?

 • Jokaisella työntekijällä on oikeus opintovapaaseen sen jälkeen, kun päätoiminen työsuhde on kestänyt vähintään vuoden.
 • Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana yhdessä tai useammassa erässä.
 • Mikäli työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta, mutta alle vuoden, on työntekijä oikeutettu enintään viiden päivän opintovapaaseen.
 • Opintovapaa koskee aina vain sellaista työtä, josta työntekijä saa pääasiallisen elantonsa.

Miten opintovapaata käytetään?

 • Opintovapaa perustuu työntekijän aloitteeseen.
 • Vapaan kestäessä yli viisi työpäivää, sitä on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.
 • Alle viiden päivän opintovapaissa ilmoitusaika on 15 päivää ennen suunniteltujen opintojen alkamista. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös muista järjestelyistä.
 • Opintovapaa on työntekijän oikeus, jota työnantaja ei voi evätä, vaan ainoastaan siirtää. Työnantaja voi siirtää opintovapaan alkamisaikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, mikäli opintovapaan myöntäminen kyseisenä ajankohtana tuottaisi työnantajalle tuntuvaa haittaa. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuva koulutus, työnantaja saa siirtää opintovapaata enintään siihen asti, kun seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään. Työnantaja voi siirtää opintovapaata enintään kaksi kertaa peräkkäin, mikäli työnantajan palveluksessa on yli viisi työntekijää.
 • Työnantajan tulee ilmoittaa opintovapaan myöntämisestä tai siirtämisestä työntekijälle kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelun aloittamista, jos opintovapaa kestää yli viisi työpäivää. Jos opintovapaa kestää enintään viisi työpäivää, on ilmoitusaika seitsemän päivää ennen koulutuksen tai opiskelun aloittamista.
 • Työntekijällä on myös itse tietyin edellytyksin mahdollisuus siirtää ja keskeyttää myönnetyn opintovapaan käyttöä.

Työsuhteen jatkuminen opintovapaan aikana

 • Työsuhde jatkuu opintovapaan aikana.
 • Opintovapaan käyttämisen vuoksi työntekijää ei voida irtisanoa. Myös opintovapaalla oleva työntekijä voidaan kuitenkin irtisanoa laissa säädettyjen irtisanomisperusteiden nojalla.
 • Työntekijällä ei ole oikeutta palkkaan opintovapaan aikana, ellei työnantajan kanssa ole toisin sovittu.
 • Opintovapaapäivät katsotaan kuitenkin vuosilomaa laskettaessa työssäolopäivien veroisiksi, enintään 30 päivää lomanmääräytymisvuoden aikana, jos työntekijä palaa opintovapaan jälkeen töihin.

Taloudelliset etuudet opintovapaan aikana?

Palkattomalla opintovapaalla oleva voi saada aikuiskoulutustukea koulutuksen ajaksi. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto, joka myös vastaa neuvonnasta.

Jos aikuiskoulutustuen myöntämisedellytykset eivät täyty, opintovapaan ajaksi on mahdollista hakea Kelan opintotukea.