Vuorotteluvapaa tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden pidempiaikaiseen vapaaseen, jonka työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla. Vuorotteluvapaata voivat pitää työntekijät, virkamiehet ja viranhaltijat.

Vuorotteluvapaan kesto on yhtäjaksoisesti vähintään 100 kalenteripäivää ja korkeintaan 180 päivää.

Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen ja sopimukseen. Vuorotteluvapaan pitäminen edellyttää, että vapaan saamiseen liittyvät ehdot täyttyvät työntekijän osalta ja että työnantaja palkkaa koko vuorotteluvapaan ajaksi työttömän työntekijän. 

Vuorotteluvapaasta tehdään kirjallinen sopimus   

 • Työntekijällä ei ole ehdotonta oikeutta vuorotteluvapaaseen, vaan vapaan pitäminen edellyttää asiasta sopimista työnantajan kanssa.
 • Vuorottelusopimus on tehtävä kirjallisesti.
 • Vuorottelusopimuksessa työnantaja sitoutuu palkkaamaan vapaan ajaksi  työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka on ollut työtön työnhakija yhdenjaksoisesti tai pätkissä vähintään 90 päivää vuorotteluvapaata edeltävien 14 kuukauden aikana.
 • Kyseinen 90 päivän ehto ei koske alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita (korkeintaan vuosi tutkinnon suorittamisesta) eikä alle 25-vuotiaita tai yli 55-vuotiaita, jotka ovat työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana.
 •  Sijaista ei tarvitse palkata samaan tehtävään, missä vuorotteluvapaalle jäänyt henkilö on työskennellyt.

Vuorotteluvapaan muut ehdot

 • Työntekijällä tulee olla eläkelain mukaista työssäoloa vähintään 20 vuotta. Työssäoloksi rinnastetaan perhevapaat ja asevelvollisuus. Työssäoloajasta vain neljännes voi olla työhön rinnastettavaa aikaa.
 • Työntekijän työssäolon ja työsuhteen samaan työnantajaan on tullut kestää yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä yhteensä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa (esim. lomautus, palkaton virkavapaa). Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon.
 • Työsuhteen tulee olla kokoaikainen tai työntekijän työajan tulee olla yli 75 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän työajasta.
 • Vuorotteluvapaalle ei voi jäädä henkilö, jota pidetään työttömyysturvalaissa päätoimisena yrittäjänä.
 • Vuorotteluvapaalta ei voi siirtyä suoraan vanhuuseläkkeelle. Vapaan yläikäraja on työntekijäin eläkelain mukainen vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella.
 • Mahdollinen kilpailukielto on voimassa vuorotteluvapaan aikana.
 • Vuorotteluvapaan ajalta ei kerry vuosilomaa.
 • Työntekijällä on oikeus vuorotteluvapaan päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on vuorottelijalle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen tai palvelussuhteen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.
 • Vuorotteluvapaan voi keskeyttää vain sopimalla tästä työnantajan kanssa.
 • Työntekijän kannattaa etukäteen varmistaa verottajalta, miten vuorotteluvapaa vaikuttaa verotukseen ja omasta eläkelaitoksestaan, miten vuorotteluvapaa vaikuttaa omaan eläkkeeseen.
 • Jäsenmaksustamme saa vuorotteluvapaan aikana alennusta.

Vuorotteluvapaalla saa vuorottelukorvausta

Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassasta (jos KOKO-kassan jäsen vähintään 26 viikkoa) tai Kelasta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vapaan alkamisesta.  

 • Korvauksen suuruus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon työntekijällä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly lapsi- tai muita korotusosia.  
 • Palkka- ja muut työtulot toiselta työnantajalta sekä sivutoimisen yritystoiminnan tulot vähentävät vuorottelukorvausta. Tällöin korvaus perustuu niin sanottuun soviteltuun päivärahaan. Sovitellun päivärahan ns. 300 euron suojaosaa ei kuitenkaan huomioida vuorottelukorvauksen sovittelussa.
 • Vuorottelukorvausta ei makseta ajalta, jolta henkilö saa mm. sairauspäivärahaa. Sosiaalietuudet, jotka estävät työttömyyspäivärahan saamisen, estävät myös vuorottelukorvauksen saamisen. Lisätietoja estävistä sosiaalietuuksista.
 • Sosiaalietuudet, jotka vähennetään työttömyyspäivärahasta, vähentävät myös vuorottelukorvausta. Vähentävät sosiaalietuudet.
 • Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta mm. yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta, eikä ajalta jolloin vuorottelija saa omalta työnantajalta palkkaa tai vuosiloma-ajan palkkaa.