• Lähtökohta on, että työntekijälle maksetaan loman ajalta normaali palkka eli se palkka, joka hänellä on loman alkaessa.
  • Rahapalkan lisäksi työnantajan velvollisuus on antaa työntekijälle tämän käytössä olevat luontoisedut vähentämättöminä myös vuosiloman ajalta. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on oikeus muun muassa käyttää työsuhdepuhelintaan tai -autoaan myös loman aikana.
  • Lounasseteleitä voidaan antaa työntekijälle vain todellisilta työpäiviltä, joten työnantaja voi olla antamatta niitä loman ajalta. Tällöin työntekijän loma-ajan rahapalkkaan on lisättävä ateriaedun verotusarvo. Jos työntekijälle annetaan lounasseteleitä lomapäiviltä, ne arvostetaan verotuksessa verotusarvon sijasta nimellisarvoonsa.
  • Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan maksaa normaalina palkanmaksupäivänä.
  • Työsuhteen päättyessä pitämättä jääneet lomat korvataan lomakorvauksella. Lomakorvaus vastaa sitä vuosilomapalkkaa, jonka henkilö olisi saanut, jos hän olisi pitänyt lomaa.

Lomaraha

  • Lomarahasta tai lomaltapaluurahasta sovitaan yleensä työehtosopimuksissa.
  • Lomarahan tai lomaltapaluurahan maksaminen eivät ole lakisääteisiä, vaan niiden maksaminen perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin, työpaikkakohtaisiin sopimuksiin tai työntekijän omaan työsopimukseen.
  • Lomarahan suuruus ja perusteet vaihtelevat työehtosopimuksittain, mutta yleensä lomaraha on 50 prosenttia rahana maksetusta lomapalkasta.
  • Monilla työpaikoilla, jotka eivät kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin eikä lomarahaa koskevia määräyksiä ole, on työntekijöille kuitenkin maksettu lomarahat.
  • Tulkintaongelmien välttämiseksi työehtosopimuksen piiriin kuulumattoman henkilön on syytä aina sopia lomarahasta työsopimuksessaan.