• Työnantajan on varattava työntekijälle mahdollisuus esittää mielipiteensä loman ajasta, mutta sen määrää työnantaja lomakauden puitteissa.
 • Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle loman ajankohdasta viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohta voidaan ilmoittaa myöhemmin. Siitä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista.
 • Vuosilomasta on vähintään 24 arkipäivää sijoitettava lomakaudelle eli 2.5.–30.9.
 • Mikäli lomaa on ansaittu yli 24 päivää, annetaan ylittävä osuus talvilomana 1.10.–30.4.
 • Pääsääntöisesti sekä kesä- että talviloma tulee antaa yhdenjaksoisina.
 • Työntekijän suostumuksella tai kun töiden käynnissäpito sitä edellyttää, kesälomasta voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä sen osan, joka ylittää 12 arkipäivää.
 • Talviloma voidaan jakaa ainoastaan työntekijän suostumuksella.
 • Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuosiloman sijoittamisesta ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu, ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua. Lisäksi saadaan sopia yli 12 arkipäivää ylittävän osan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä.
 • Vuosilomasta voi myös säästää vapaata, säästövapaata, myöhemmin pidettäväksi.
 • Mikäli työntekijällä on työsuhteen päättyessä kertyneitä, pitämättömiä vuosilomapäiviä, maksetaan ne lopputilin yhteydessä lomakorvauksena.

Miten sairastuminen vaikuttaa vuosilomaan?

 • Jos työntekijä on työkyvytön loman alkaessa tai ennen loman alkua on tiedossa loman ajaksi osuva leikkaus tms. sairaanhoito, niin koko (sairauden aikainen) loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.
 • Jos työntekijä sairastuu tai kokee tapaturman vuosilomalla, on loma siirrettävä hänen pyynnöstään myöhempään ajankohtaan kuuden päivän omavastuujakson jälkeen. Työntekijällä on kuitenkin oikeus neljän viikon lomaan.
 • Loma ei siirry automaattisesti, vaan työntekijän on pyydettävä loman siirtoa. Siirtämistä on nimenomaisesti pyydettävä niin sanotusti viivytyksettä ja esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä.
 • Työkyvyttömyyden vuoksi siirretty kesäloma on annettava lomakaudella ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. Jos loman antaminen tällä tavalla ei ole mahdollista, siirretty kesäloma voidaan antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana ja talviloma seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jos loman antaminen ei työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi ole edellä tarkoitetuin tavoinkaan mahdollista, saamatta jäänyt loma korvataan lomakorvauksella.