Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin, joiden kesto on pääsääntöisesti sidottu sairausvakuutuslain mukaisiin äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiin. Äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan ajalta maksetaan työtulojen mukaan määräytyvää päivärahaa tai vähimmäispäivärahaa.

Äitiysvapaa on ensimmäinen perhevapaa

 • Äitiysvapaa voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Voit itse valita, koska aloitat äitiysloman. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.
 • Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää (6 arkipäivää viikossa) eli noin 4 kuukautta.
 • Kun äitiysvapaasi alkaa, saat Kelalta äitiysrahaa. Jos saat äitiysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä ajalta työnantajallesi.
 • Vapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua.

Vanhempainvapaalla hoidetaan vauvaa

 • Äitiysvapaan jälkeen joko isä tai äiti voi jäädä lapsen kanssa 158 arkipäivää (6 arkipäivää viikossa), eli noin puoli vuotta, kestävälle vanhempainvapaalle.
 • Vapaan voi jakaa isän ja äidin kesken.
 • Lapsi on noin 9 kuukautta, kun vanhempainraha päättyy.
 • Jos lapsia syntyy kerralla useampi kuin yksi, vanhempainvapaata jatketaan 60 arkipäivää.
 • Myös adoptiolapsen vanhemmilla on oikeus perhevapaaseen, jos lapsi on hoitoonottamishetkellä alle 7-vuotias.

Isyysvapaa on isän vapaa

 • Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa (6 arkipäivää viikossa).
 • Isä voi olla isyysvapaalla yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa eli esimerkiksi lapsen syntymän yhteydessä.
 • Loput isyysvapaapäivät voi pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut.
 • Isyysvapaan voi pitää kerralla tai jaksoissa.
 • Isyysvapaat on pidettävä viimeistään siihen mennessä, kun lapsi on 2 vuotta.
 • Kela maksaa isyysvapaan ajalta isyysrahaa. Jos työnantajasi maksaa sinulle palkkaa isyysvapaan ajalta, maksetaan isyysraha työnantajallesi.
 • Vapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaa on enintään 12 arkipäivää, tulee siitä ilmoittaa viimeistään kuukausi etukäteen.

Hoitovapaat

Pienen lapsen hoitamiseen tarkoitettuja hoitovapaita ovat alle 3-vuotiaiden lasten kotihoitoon tarkoitettu hoitovapaa, osittainen hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitoa varten.

Hoitovapaalla voi hoitaa lasta kotona

 • Työntekijällä on oikeus hoitovapaaseen lapsensa tai muun taloudessa vakituisesti asuvan lapsen hoitoa varten, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.
 • Vapaan voi ottaa joko isä tai äiti, mutta molemmat vanhemmat eivät voi olla samanaikaisesti hoitovapaalla. Hoitovapaan ajalta maksetaan kotihoidon tukea.
 • Kunta voi lisäksi maksaa kotihoidon tuen saajalle kuntalisää.
 • Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua.

Osittaisella hoitovapaalla yhdistyy työ ja kodinhoito

 • Vanhemmalla on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen koululaisen toisen lukuvuoden loppuun asti.
 • Mikäli lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, osittaista hoitovapaata voi pitää kolmannen lukuvuoden loppuun saakka.
 • Työpäiväänsä lapsen hoidon vuoksi lyhentävälle vanhemmalle maksetaan osittaista hoitorahaa.
 • Molemmat vanhemmat voivat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät kuitenkaan samanaikaisesti.
 • Esitys hoitovapaasta on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Tilapäinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitamiseksi

Alle kymmenvuotiaan lapsen vanhemmilla on oikeus lapsen äkillisesti sairastuessa saada tilapäistä hoitovapaata tarpeen mukaan neljä työpäivää lapsen hoidon järjestämistä varten yhtä sairausjaksoa kohti.

Perhevapaa

Perhevapaasäädökset turvaavat työntekijälle oikeuden äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaisiin sekä oikeuden olla pois työstä ennalta arvaamattoman tai pakottavan perhesyyn vuoksi. Perhevapaat ovat subjektiivisia oikeuksia, mikäli niiden edellytykset täyttyvät. Myös muista perhesyistä voi olla oikeus poissaoloon töistä. Perhevapaita koskevat säädökset löytyvät työsopimuslaista.

Onko perhevapaa sinulle ajankohtainen?

 • Työntekijällä on oikeus äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin, joiden kestot on pääsääntöisesti sidottu sairausvakuutuslain mukaisiin äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiin.
 • Äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan ajalta maksetaan työtulojen mukaan määräytyvää päivärahaa tai vähimmäispäivärahaa.
 • Tarkempaa tietoa päivärahakausista saat Kelasta.
 • Hoitovapaata voi saada lapsen hoitoa varten, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.
 • Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhennyksenä toteutettavaa hoitovapaata. Osittaista hoitovapaata on mahdollista saada siihen saakka, kun lapsen toinen lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.
 • Perhevapaisiin luetaan myös tilapäinen hoitovapaa eli alle 10 vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti oikeus saada vapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi.
 • Myös muista äkillisistä perhesyistä voi olla oikeus lyhytaikaiseen poissaoloon töistä.

Perhevapaa ja palkka

 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden tai pakottavan perhesyyn ajalta.
 • Useissa työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä, joiden mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan tietyltä äitiysvapaan ajalta palkkaa tai saman palkan 1-3 työpäivältä alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.
 • Myös isyysvapaan palkka 6 päivältä on yleistynyt työehtosopimuksissa.

Työnantajalle tulee ilmoittaa perhevapaasta ajoissa

Perhevapaiden käyttö edellyttää, että niistä ilmoitetaan työnantajalle määräajassa. Mikäli työntekijä noudattaa ilmoitusaikoja, ei työnantaja voi kieltäytyä antamasta perhevapaita. Kun ylempi toimihenkilö aikoo pitää perhevapaata, hänen tulee ilmoittaa tästä työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen perhevapaan alkamista. Ilmoituksesta on ilmettävä sekä perhevapaan alkamis- että päättymisaika.

Entä jos haluaa palata perhevapaalta töihin aiemmin?

Perhevapaalla olevalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta keskeyttää perhevapaata kuin erittäin painavasta syystä. Painavalla syyllä tarkoitetaan käytännössä erittäin suurta muutosta lapsen hoitotarpeessa.

Entä jos haluaa olla perhevapaalla pidempään?

Jos työntekijä haluaakin jatkaa perhevapaata pidempään kuin äitiysvapaan alkaessa on ilmoittanut, hän voi jatkaa perhevapaata ilmoittamalla siitä viimeistään kaksi kuukautta ennen ilmoitetun perhevapaan päättymistä.  

Kun olet palaamassa perhevapaalta töihin

 • Perhevapaiden päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aiempaan työhönsä.
 • Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava aiempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.
 • Ekonomeista noin kolmannes kohtaa ongelmia palatessaan vapailta työelämään. Työpaikka on joko hävinnyt tai sen sisältö on muuttunut heikommaksi sisällöltään tai vaatimuksiltaan. Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä lakineuvontaamme.
 • Perhevapailla moni alkaa miettiä uusia uravaihtoehtoja. Urapohdinnoissa saat apua henkilökohtaisesta uravalmennuksesta.

Muu poissaolo perhesyistä

Pakottava perhesyy

 • Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätön hänen perhettään kohdanneen ennalta arvaamattoman sairauden tai onnettomuuden vuoksi.
 • Poissaolosta ja sen syystä tulee ilmoittaa työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

 • Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä.
 • Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä.
 • Työhön paluusta kesken sovitun vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken.
 • Jos siitä ei voi sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta.
 • Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta.

Alennusta jäsenmaksusta perhevapaalla olevalle

Tiesithän, että voit saada alennusta jäsenmaksustamme perhevapaan ajalta?

Jäsenenä saat Suomen edullisimman henkivakuutukset

Ekonomien jäsenillä on mahdollisuus ottaa Suomen edullisin henkivakuutus* jopa 61 % normaalihintoja edullisemmin.