Perhevapaita koskevat säädökset löytyvät työsopimuslaista. Perhevapaasäädökset turvaavat työntekijälle oikeuden äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaisiin sekä oikeuden olla pois työstä ennalta arvaamattoman tai pakottavan perhesyyn vuoksi. Perhevapaat ovat subjektiivisia oikeuksia, mikäli niiden edellytykset täyttyvät. Myös muista perhesyistä voi olla oikeus poissaoloon töistä.

Oletko jäämässä perhevapaalle?

 • Työntekijällä on oikeus äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin, joiden kestot on pääsääntöisesti sidottu sairausvakuutuslain mukaisiin äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiin.
 • Äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan ajalta maksetaan työtulojen mukaan määräytyvää päivärahaa tai vähimmäispäivärahaa.
 • Tarkempaa tietoa päivärahakausista saat Kelasta.
 • Hoitovapaata voi saada lapsen hoitoa varten, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.
 • Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhennyksenä toteutettavaa hoitovapaata. Osittaista hoitovapaata on mahdollista saada siihen saakka, kun lapsen toinen lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.
 • Perhevapaisiin luetaan myös tilapäinen hoitovapaa eli alle 10 vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti oikeus saada vapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi.
 • Myös muista äkillisistä perhesyistä voi olla oikeus lyhytaikaiseen poissaoloon töistä.

Palkanmaksu perhevapailla

 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden tai pakottavan perhesyyn ajalta.
 • Useissa työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä, joiden mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan tietyltä äitiysvapaan ajalta palkkaa tai saman palkan 1-3 työpäivältä alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.
 • Myös isyysvapaan palkka 6 päivältä on yleistynyt työehtosopimuksissa.  

Työnantajalle tulee ilmoittaa perhevapaasta ajoissa

Perhevapaiden käyttö edellyttää, että niistä ilmoitetaan työnantajalle määräajassa. Mikäli työntekijä noudattaa ilmoitusaikoja, ei työnantaja voi kieltäytyä antamasta perhevapaita. Kun ylempi toimihenkilö aikoo pitää perhevapaata, hänen tulee ilmoittaa tästä työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen perhevapaan alkamista. Ilmoituksesta on ilmettävä sekä perhevapaan alkamis- että päättymisaika.

Entä jos haluaa palata töihin aiemmin?

 • Perhevapaalla olevalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta keskeyttää perhevapaata kuin erittäin painavasta syystä.
 • Painavalla syyllä tarkoitetaan käytännössä erittäin suurta muutosta lapsen hoitotarpeessa.

Entä jos haluaa olla perhevapaalla pidempään?

Mikäli työntekijä perhevapaan kestäessä haluaakin jatkaa perhevapaata pidempään kuin äitiysvapaan alkaessa on ilmoittanut, hän voi jatkaa perhevapaata ilmoittamalla siitä viimeistään kaksi kuukautta ennen ilmoitetun perhevapaan päättymistä.  

Perhevapaalla saat alennusta jäsenmaksusta

Lue tarkemmin jäsenmaksualennuksesta perhevapaalla!

Oikeus pidempään perhevapaaseen

Lakisääteiset perhevapaat ymmärretään yhä usein äitien asiaksi. Jäsenistämme esimerkiksi vain muutama isä ilmoittaa vuosittain olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Kannustamme kaikkia vanhempia tasapuolisesti perhevapaiden käyttöön ja pitämään kiinni oikeudestaan kantaa vastuuta perheestä ja viettää aikaa lastensa kanssa.

Kun olet palaamassa perhevapaalta töihin

 • Perhevapaiden päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aiempaan työhönsä.
 • Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava aiempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.
 • Ekonomeista noin kolmannes kohtaa ongelmia palatessaan vapailta työelämään. Työpaikka on joko hävinnyt tai sen sisältö on muuttunut heikommaksi sisällöltään tai vaatimuksiltaan. Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä juristeihimme.
 • Perhevapailla moni alkaa miettiä uusia uravaihtoehtoja. Urapohdinnoissa sinua sparraavat uravalmentajamme.