Laki edellyttää työnantajalta tasa-arvosuunnitelman

Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajia, joiden palveluksessa on vähintään 30 työntekijää, tekemään tasa-arvosuunnitelman. Palkkakartoitus on suunnitelman lakisääteinen osa. Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstöedustajan kanssa ja sitä laadittaessa sovelletaan YT-lakia.

Mitä tasa-arvolaki sanoo?

 • Kiellettyä syrjintää on naisten ja miesten asettamisen eri asemaan sukupuolen, vanhemmuuden tai perhehuoltovelvollisuuden perusteella tai raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä.
 • Tasa-arvolain mukaan kiellettyä syrjintää on myös se, että sukupuolet tosiasiallisesti joutuvat neutraalilta vaikuttavan perusteen nojalla sukupuolen perusteella epäedulliseen asemaan.
 • Menettely ei ole syrjintää, jos se tähtää tasa-arvon edistämiseen.
 • Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus edistää tasa-arvoa työelämässä.
 • Työnantajan tulee esimerkiksi toimia siten, että avoimiin tehtäviin hakeutuu molempia sukupuolia, miehet ja naiset sijoittuvat tasapuolisesti erilaisiin tehtäviin ja heille luodaan yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen.
 • Työnantajan tulee edistää tasa-arvoa palkkauksessa ja muissa työehdoissa, helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä toimia siten, että sukupuoleen perustuva syrjintä ehkäistään ennalta.

Tasa-arvosuunnitelma kertoo nykytilan ja tavoitteet

Työnantajan tasa-arvon edistämisvelvoitteeseen kuuluu tasa-arvosuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen yrityksissä, joissa on vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

Tasa-arvosuunnitelma sisältää:

 • Selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoituksen naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroist
 •  Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkatasa-arvon saavuttamiseksi
 • Arvion tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aiempien toimien toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

Hyvä tasa-arvosuunnitelma antaa vastauksen kysymyksiin:

 • Kuinka suuri osa johtajista on naisia ja miehiä.
 • Miten nais- ja miesjohtajat ovat jakautuneet eri toiminta-aloille?
 • Miten naiset ja miehet ovat jakautuneet eri asematasoille?
 • Jos jakaumat eivät ole tasapainossa, mistä se johtuu?
 • Millaisia rekrytointikanavia ja nimikkeitä käytetään?
 • Ketä kannustetaan hakemaan uusiin tehtäviin?
 • Missä tehtävissä on korkeimmat palkat?
 • Millaisia työsuhde-etuja tarjotaan ja kenelle?
 • Mitä vapaa-ajan toimintoja yritys järjestää ja ketkä niihin osallistuvat?
 • Millaista koulutusta tarjotaan ja kenelle?
 • Kuinka perhevapaat jakautuvat?
 • Rohkaistaanko kaikkia käyttämään perhevapaita?
 • Mikä edellisvuonna oli tilanne, mitä silloin sovittiin ja miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet?