Liukuvalla työajalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä voi sovituissa rajoissa itse määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Työnantaja ei siis voi määrätä työntekijää käyttämään liukumaa. Suurimmalla osalla ylemmistä toimihenkilöistä on käytössä liukuva työaika.

Työnantaja ja työntekijä sopivat liukuvasta työajasta. Tällöin on sovittava ainakin yhdenjaksoisesta kiinteästä työajasta, jolloin työntekijän on oltava työpaikalla. Samalla sovitaan myös liukuma-ajan ja lepoaikojen sijoittamisesta. Lisäksi on sovittava liukumarajasta, joka saa olla enintään neljä tuntia.

Viikoittainen säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana, joka voidaan ylittää tai alittaa liukumarajojen puitteissa.

Liukuvasta työajasta sovittaessa on sovittava myös säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä. Seurantajakson päättyessä ylitysten kertymä saa olla enintään 60 tuntia ja alitusten määrä enintään 20 tuntia.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työajan ylitysten kertymää vähennetään työntekijälle annettavalla palkallisella vapaa-ajalla. Työnantajan on työntekijän sitä pyytäessä pyrittävä antamaan vapaa-aika kokonaisina työpäivinä.

Toistaiseksi tehty liukuvaa työaikaa koskeva sopimus on irtisanottavissa päättymään työajan seurantajakson päättyessä. Vuotta pidempi määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa neljän kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä niin kuin toistaiseksi tehty sopimus.

Ylityö liukuvassa työajassa

Myös liukuvan työajan järjestelmässä ylityöt on korvattava työaikalain mukaisesti. Liukuva työaika mahdollistaa lyhyet joustot työpäivän molemmissa päissä, mutta ei sulje pois ylitöiden kertymistä. Liukuvassa työajassa ylityön tekemisestä on nimenomaisesti sovittava.

Liukuvassa työajassa vuorokautista ylityötä on työ, joka ylittää kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään työvuoroluettelon mukaisena vapaapäivänä ja joka ylittää 40 tuntia olematta vuorokautista ylityötä. Ylityötä on myös kiinteän työajan lisäksi työnantajan määräyksestä tehty työ, jonka vuoksi liukuvan työajan enimmäiskertymä ylittyy seurantajakson päättyessä.